Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Aalsmeer
Duur : april t/m november 2023

Project details

Rioleringen en verhardingen

Reconstructie van riool en bestrating van een drukbezochte winkelstraat, waarbij de veiligheid van winkelend publiek en bereikbaarheid van winkels van groot belang was. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak geschreven en dit bleek uiteindelijk het winnende plan van aanpak te zijn. Inzet van een eigen omgevingsmanager en inzet van een bouwapp, hebben bijgedragen aan de positieve beleving van de winkeliers.

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Kaag en Braassem
Duur : oktober 2017 t/m januari 2018

Project details

Rioleringen en verhardingen

1,0 EUR Verkeersvoorzieningen: maken tekening; plaatsen – onderhouden en weer verwijderen van verkeersmaatregelen; plaatsen – onderhouden en weer verwijderen van omleidingsroutes
500,0 m1 Toepassen, onderhouden en verwijderen loopschotten, bouwhekken, rijplaten, stamommanteling
1,0 EUR Verzorgen huisvuilafvoer door wekelijks verplaatsen kliko’s
1,0 EUR Schoonhouden en –maken transportroutes gedurende gehele werk
1,0 EUR Spanningsbemaling: opstellen bemalingsplan; aanbrengen – instandhouden  – verwijderen spanningsbemaling. Inclusief aanbrengen debietmeetpunt en registreren debietmeting
1,0 EUR Open bemaling aanbrengen, instandhouden  en verwijderen
6,0 st Peilbuizen aanbrengen. Verrichten stijghoogtemetingen. Verwijderen peilbuizen
1,0 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. opvangen kabels en leidingen
275,0 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf, kerende hoogte 2,00m
1 EUR Tijdelijk depot inrichten, onderhouden en ontruimen. Locatie door aannemer zelf te regelen
0,25 are Verwijderen begroeiing tot hoog 2,0m1
3.630,0 eh Diverse verhardingsmaterialen opnemen en deels opslaan t.b.v. hergebruik. Overige hoeveelheid afvoeren en storten
200,0 m1 PVC-leiding Ø 125-160mm opnemen, afvoeren en storten
127,0 m1 Gresleiding Ø 131-169mm opnemen, afvoeren en storten
230,0 m1 Betonbuis tot Ø 500mm opnemen, afvoeren en storten
7,0 st Inspectieput van beton tot hoog 150cm opnemen, afvoeren en storten. Inclusief putrand
22,0 st Kolken van PVC/Gietijzer of beton verwijderen, afvoeren en storten
240,0 m1 Bestaand riool reinigen onder hoge druk, incl. 12 stuks inspectieputten
21,0 st Inrichting/Bebakeningsmateriaal opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik
9,0 st Graven proefsleuf
2.600,0 m3 Grond gescheiden ontgraven t.b.v. rioolsleuven. Grond waar mogelijk naast sleuf opslaan. Grond, na aanleg riool, weer terug verwerken. Inclusief profileren en verdichten
48,0 m3 Veen afvoeren naar depot, bemonsteren en afvoeren naar verwerker
430,0 m3 Zand leveren en verwerken in cunet
40,0 m3 Teelaarde leveren en verwerken in plant- en groenvakken
2.600,0 m2 Zandbed profileren en verdichten voor aanbrengen verhardingslaag
350,0 m2 Plant- en groenvakken profileren en verdichten. Inclusief frezen en egaliseren
496,0 m1 PVC-hoofdriool Ø 400mm leveren en leggen
11,0 st HDPE-inspectieputten Ø 800mm leveren en plaatsen. Inclusief betonnen omlegrand en inspectieputrand
3,0 st Inspectieputten van beton, vierkant 800mm, leveren en plaatsen. Inclusief betonnen omlegrand en inspectieputrand
9,0 st Maken aansluiting op rioolput
506,0 m1 Nieuw gelegd riool reinigen en maken 3D-kogelbeeldopname
10,0 m1 Relinen betonriool Ø 300mm d.m.v. leveren en aanbrengen kunststofvoering
612,0 m1 PVC-buis Ø 125mm leveren en leggen als huisaansluit- en kolkleiding. Inclusief 189 st PVC-knevelinlaten leveren en aanbrengen
22,0 st Straat- en trottoirkolken van PVC/Gietijzer leveren en plaatsen
1.065,0 st Betonbanden, diverse afmetingen, plaatsen. Deels vrijkomend uit werk en deels nieuw bijleveren
1.600,0 m2 Betonstraatstenen aanbrengen. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Deels vrijkomend uit werk en deels nieuw bijleveren
220,0 m2 Aanhalen van diverse verhardingen op particulier terrein. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Deels vrijkomend uit werk en deels nieuw bijleveren
1.030,0 m2 Betontegels aanbrengen. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen. Deels vrijkomend uit werk en deels nieuw bijleveren
2,6 are Inzaaien grasveld met te leveren graszaad
21,0 st Inrichting/Bebakeningsmateriaal herplaatsen
1,0 EUR Inmeten, verwerken en aanleveren revisiewerk van alle aangebrachte verhardingen en riolering