Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Aalsmeer
Directie : Gemeente Aalsmeer
Planning : 12 mei t/m 1 augustus 2014

Project details

Rioleringen en verhardingen

Omschrijving: Hoeveel- heid: Een- heid:
OPBREEKWERK
Opsluitingen
Opsluitband 10x20x100cm grijs opnemen, afvoeren en storten. 40 m1
Trottoirband 13/15x25x100cm opnemen, afvoeren en storten. 365 m1
Inritblokken opnemen, afvoeren en storten. 50 m1
Gesloten verharding
Asfalt uit rijweg opbreken, dikte tot 15cm. 520 m2
Niet-teerhoudend asfalt afvoeren en storten. 195 ton
Open verharding
Betontegels diverse formaten opnemen, afvoeren en storten. 585 m2
Betonstraatstenen keiformaat diverse kleuren opnemen, afvoeren en storten. 1225 m2
Gebakken klinkers dikformaat uit diverse verbanden opnemen opnemen, afvoeren en storten. 685 m2
Schoonmaken tegels voor hergebruik. 20 m2
Riolering
Betonnen/PVC straat- en trottoirkolken opnemen, afvoeren en storten. 22 st
Kolkaansluiting PVC Ø 125mm opnemen en afkappen. 135 m1
HWA-riool PVC Ø 110-160-200-250 langs gevel nieuwbouw opnemen, afvoeren en storten. 110 m1
DWA-riool PE Ø 75mm en PVC Ø 125mm langs gevel nieuwbouw opnemen, afvoeren en storten. 27 m1
Afkoppelen HWA / DWA aansluitingen 27 st
Bestaande leiding PVC Ø 315mm (oversteek) afkappen en borgen met hardhouten paal. 1 st
Diverse
Haag (Coniferen) rooien, afvoeren en storten. 4 m1
Diverse terreinmeubilair opnemen in depot zetten en terugplaatsen. 20 st
Drempelelementen opnemen, afvoeren en storten. 22 m1
Electrakabel in rioolsleuf langs kelder (is door derden afgekoppeld). 90 m1
Verkeersbordpalen + bord (zebra) opnemen en in depot zetten. 2 st
Oude fundering onder rijweg Molenpad (in bocht) slopen, afvoeren en storten t.b.v. plaatsen putten en riolering. 1 st
GRONDWERK
Cunet verbreden in trottoir t.b.v. creëren langsparkeren, diepte ontgraving 60cm. 100 m2
Grond afvoeren naar gronddepot K’staart. 1296 m3
Grond, teelaarde / bomengrond afhalen van gronddepot A’veen, verwerken in boomvakken en/of groenstroken (oppervl. 175m² x 0,20m). 35 m3
Grond ontgraven tussen kelderwand en (asfalt)rijweg, diepte ca. 2,0m (l=80m¹ x br=6m¹). 960 m3
Wegendoek PP60 leveren en aanbrengen (480m² + wanden (2 rollen naast elkaar x 80m¹). 800 m2
Flugsand leveren en verwerken en verdichten in 2 lagen (onder en boven rioolleiding), totale dikte 90cm. 432 m3
Fundering onder rijweg+trottoir+p-plaatsen opbreken, afvoeren en storten 1028 m2
Grond ontgraven uit rioolsleuf, diepte ca. 0,80m (lengte 230m¹ x breedte gem. 1,5m). 276 m3
Flugsand leveren en verwerken en verdichten in 2 lagen (onder en boven rioolleiding), totale dikte 115cm. 397 m3
Controle verdichting aanvulling rioolsleuf, incl. MPD. 1 st
RIOOLWERK
HWA PVC-buis Ø 250mm SN8 grijs leveren en aanbrengen (verzamelleiding). 150 m1
Maken inlaat, leveren en aanbrengen knevelinlaat PVC Ø 125mm. 23 st
HWA PVC-buis Ø 315mm SN8 grijs leveren en aanbrengen 210 m1
Maken inlaat, leveren en aanbrengen knevelinlaat PVC Ø 125mm t.b.v. kolken. 22 st
HWA PVC-buis Ø 125mm SN8 leveren en aanbrengen, aansluiten uitleggen op nieuw riool, incl. ontstoppingsstuk. 23 st
HWA PVC-buis Ø 400mm SN8 grijs leveren en aanbrengen 16 m1
DWA PVC-buis Ø 250mm SN8 grijs leveren en aanbrengen. 30 m1
DWA PVC-buis Ø 125mm SN8 grijs leveren en aanbrengen. 55 m1
DWA PVC-buis Ø 125mm SN8 leveren en aanbrengen, aansluiten uitlegger op nieuw riool, incl. ontstoppingsstuk. 5 st
HWA kolkaansluitleidng PVC Ø 125mm SN8 grijs leveren en aanbrengen vanaf knevelinlaat naar kolk. Incl. door huidige fundering graven en herstellen.
Straatkolk (TBS STR9736) beton leveren en stellen.
11013 m1st
Trottoirkolk (TBS TRK4716) leveren en stellen. 9 st
Kunststof inspectieput Tegra Ø 600mm, incl. flex. schacht leveren en stellen (HWA 13 st / DWA 2 st). 15 st
Kunststof pompput, incl. besturingskast (compleet ter beschiking gesteld) plaatsen. 1 st
Maken aansluiting VWA-iool op bestaand rioolleiding PVC Ø 200mm, incl. tijdelijk dichtzetten bestaand stelsel. 1 st
Maken aansluiting HWA-riool naar open water door beschoeiing, incl. herstellen beschoeiing, excl. leveren hulpstuk tbv doorvoer. 1 st
Putafdekkingen (TBS 3223VR-VEPRO) leveren en stellen. 16 st
Bestaande putafdekkingen op hoogte stellen. 7 st
Bestaande putafdekking, tranenplaat, op hoogte stellen (afh. mogelijkheden). 1 st
Nieuwe rioolleiding reinigen en inspecteren. 425 m1
Toepassen bronbemaling (2 pompen). 395 m1
Toepassen open bemaling in rioolsleuf d.m.v. drainagebuis meeleggen en afpompen. 300 m1
Treffen voorzieningen bemaling, zandvanger en debietmeter incl. registratie debiet. 1 st
Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf d.m.v. stalen rioolplaten. 1 st
Afkoppelen bestaande VW-aansluiting op put Zijdstraat en maken nieuwe aansluiting. 1 st
FUNDERINGSWERK
Afwerken zandbaan flugsand (aanvulling rioolwerk). 1010 m2
Wegendoek PP60 leveren en aanbrengen voor aanbrengen Yalibims of mengranulaat. 1010 m2
Fundering van Yalibims 0/31,3mm leveren en verwerken, dikte 70cm -in 2 lagen- (s.g. verdicht ca. 900kg/m³) t.p.v. aanvulling langs nieuwbouw. (80×6+115×2) 596 ton
Wapeningsdoek Tensar Triax leveren en aanbrengen, tussen 2 lagen Yalibims. 710 m2
Profileren fundering vanYalibims 710 m2
Menggranulaat 0/31,5 leveren en verwerken, dikte 30cm t.p.v. rijweg en p-vakken (100×2+100m²). 171 ton
Menggranulaatbaan profileren en verdichten. 300 m2
Straatlaag van brekerzand dik 5cm leveren, verwerken, profileren en verdichten t.p.v. rijweg en p-plaatsen. 2510 m2
Zand dik 20cm leveren en verwerken t.p.v. trottoir / aansluitende verharding. 309 m3
Zandbaan afwerken voor aanbrengen trottoir / aansluitende verharding. 1545 m2
Controle verdichting mengkorrelbaan, incl. EPD. 1 st
STRAATWERK
Opsluiting
Opsluitband 8x20x100cm stellen in zand. 210 m1
Opsluitband bochtbanden en hoekstukke stellen in zand. 39 st
Pasmaken opsluitband 8x20cm. 25 st
Trottoirband 18/20x25x100cm stellen in zand. 310 m1
Trottoirband bochtband, hoekstuk, verloopband, inritperronband stellen in zand. 84 st
Trottoirband 18/20x25cm pasmaken. 40 st
Straatkolk (TBS STR9736) beton leveren en stellen. 54 st
Open verharding (hergebruik – handmatig)
Betontegels 40x60cm grijs uit depot terug aanbrengen (naast vlonder tbv uitlaatconstructie open water). 20 m2
Betonstraatstenen keiformaat rood herstraten nabij inrit zorgcentrum. 30 m2
Herstraten diverse formaat stenen/klinkers t.b.v. aansluiting op bestaande verharding. 120 m2
Op hoogte stellen straatpotten, nutsbedrijven. 20 st
Open verharding (nieuw – machinaal)
Gebakken klinkers dikformaat aanbrengen in gootlaag, streklaag en in p-vakken. 510 m1
Gebakken klinkers dikformaat aanbrengen in elleboogverband in p-vakken. 412 m2
Gebakken klinkers dikformaat aanbrengen in keperverband. 1260 m2
Betonstraatsenen keiformaat wit + gebakken klinkers dikformaat aanbrengen in zebra. 60 m2
Betonstraatstenen zwart en wit in taludmarkering drempel (br=1,0m). 24 m2
Gebakken klinkers dikformaat aanbrengen in halfsteensverband in trottoir. 1375 m2
Pasmaken gebakken klinkers d.m.v. knippen. 550 m1
Gebakken klinkers dikformaat geel elleboogverband (p-terrein AH) aanbrengen. 220 m2
Gebakken klinkers dikformaat geel keperverband 405 m2
Gebakken klinkers dikformaat rood in gootlaag aanbrengen, 7 strekken (br=0,50cm). 60 m1
OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Gebakken klinkers in depot op het terrein opladen en vervoeren naar depot JP Tijsenlaan en palleteren. 150 m2
Verzorgen van Klic-melding. 1 st
Graven van proefsleuven t.b.v. kruisende k&l met rioolsleuf te achterhalen. 36 m1
Afzetten werkterrein d.m.v. bouwhekken, incl. 1x verplaatsen. 1 st
Standaard afzetting d.m.v. schrikhekken, borden en afzetschildjes, incl. 1 verplaatsen. 1 st
Loopschotten aanbrengen, onderhouden en verwijderen. 100 m1
Coordinatie/overleg met bouwbedrijf, zorginstelling en bedrijven. 1 st
Engineering, uitwerken werkomschrijving en afdrukken tekeningen. 1 st
Treffen voorzieningen werken in ‘Basisklasse’. 1 st
Uitzetwerk voor riool- en straatwerk (in- en uitmeten). 1 st
Verzorgen van omleidingsroutes, 2 fasen. 1 st
Aanbrengen en verwijderen noodstraatwerk in rijweg nabij AH. 224 m2
Verzorgen noodaansluiting voor Zorgcentrum tijdens fase 2, incl. herstellen. 1 st
Inrichten en opruimen tijdelijk tussendepot t.b.v. bestratingsmaterialen vanwege slechte bereikbaarheid werklocatie. 1 st
Bijrijden bestratingsmaterialen vanaf tussendepot naar werklocatie 1 st