Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Blaricum
Duur : januari t/m april 2019

Project details

Rioleringen en verhardingen

De werkzaamheden werden gefaseerd uitgevoerd.

E.e.a. was verwerkt op de faseringstekening. Rekening houden dat de fases na elkaar plaats vonden maar wel een gedeeltelijke overlap hadden zoals op de faseringstekening was vermeld.

Tevens diende er rekening gehouden te worden in de fasering met de bereikbaarheid van bedrijven en panden rondom het werkterrein.

Beperking AC Ø 500mm transportleiding / Hoge Druk Gasleiding:

Ten aanzien van de werkzaamheden diende te allen tijde rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van de AC 500 watertransportleiding en de hoge druk gasleiding in de Schapendrift. Over het tracé van de leidingen, waar werkzaamheden werden verricht, dienden rijplaten te liggen om de bovenbelasting te beperken. Verder diende er rekening gehouden te worden met een beperking in het maximale toelaatbare gewicht van de transportbewegingen. Dit hield in dat er t.p.v. de AC 500 watertransportleiding en de hoge druk gasleiding alleen materieel met een maximaal totaalgewicht van 35 ton binnen het werkterrein mocht/mochten komen.

18,0 st Graven proefsleuven
1,0 EUR Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen
9,0 st Verkeersbord- en anti-parkeerpalen opnemen en opslaan t.b.v. hergebruik
2.300,0 m2 Straatbakstenen opnemen, schoonmaken, vervoeren en opslaan in depot t.b.v. hergebruik. Breuk- en knipverlies opnemen, afvoeren en storten
45,0 m2 Betonstraatstenen opnemen, afvoeren en storten
1.560,0 m Betonbanden van diverse afmeting opnemen, afvoeren en storten
2,0 m2 Betontegels 400x600x80mm opnemen, afvoeren en storten
200,0 m2 Opbreken inritten. Totaal 123m2 vervoeren naar gemeentewerf. Overige materialen afvoeren en storten
385,0 m Hoofdriool opnemen, afvoeren en storten. Totaal 349m betonriool Ø 160-250mm en 36m PVC-riool Ø 250mm. Inclusief 8 st inspectieputten van beton
265,0 m Kolk- en huisriool van PVC Ø 125-160mm opnemen, afvoeren en storten
39,0 st Straatkolk van beton (25 st) en infiltratiekolken van PVC (14 st) opnemen, afvoeren en storten
80,0 m Huisriool van gres Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
15,0 are Begroeiing verwijderen, afvoeren en storten
2,0 st Stobben verwijderen, afvoeren en storten
100,0 m Knippen van hagen
39,0 st Toepassen stamommanteling
1 EUR Inzamelen huishoudelijk afval gedurende looptijd van het werk
890,0 m3 Zand, dik 25-30cm, ontgraven uit cunet. Totaal 4.100m2. Uitkomende grond vervoeren naar tijdelijk depot
1.250,0 m3 Zand ontgraven uit rioolsleuf. Uitkomende grond vervoeren naar tijdelijk depot
2.140,0 m3 Zand vervoeren en verwerken in depot
1.200,0 m3 Zand opladen in depot en vervoeren naar plaats van verwerking
940,0 m3 Zand afvoeren en storten, inclusief stortkosten. Vooraf gegaan door uitvoeren AP04-keuring in depot
75,0 m3 Zand verwerken achter bandenlijn, totaal 930m
1.2.00,0 m3 Zand verwerken en verdichten in rioolsleuf
150,0 m3 Schrale grond leveren en verwerken in bekleding, oppervlakte 1.310m2
5,0 m3 Bomenzand leveren en verwerken in Wadi, oppervlakte 50m2
4,0 m3 Maasgrind 6/16 leveren en verwerken in Wadi, oppervlakte 14m2
305,0 m Kolkleiding van PVC Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief leveren en aanbrengen diverse PVC-hulpstukken en maken van 32 st inlaten d.m.v. knevelinlaten
69,0 st Straatkolken (10 st) en trottoirkolken (59 st) van beton leveren, plaatsen en aansluiten
160,0 m Huisaansluitleiding van PVC Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief leveren en aanbrengen diverse PVC-hulpstukken en maken van 32 st inlaten d.m.v. knevelinlaten
180,0 m Treffen voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf hoofdriool. Aanbrengen, instandhouden en verwijderen bronbemaling. Opstellen bemalingsplan en melding bij bevoegd gezag
425,0 m PP-IT-infiltratieriool uitwendig Ø 338mm, klasse SN8, leveren en leggen
340,0 m PVC-vuilwaterriool Ø 250mm, klasse SN8, leveren en leggen
1,0 EUR Opstellen buizen en puttenstaat
3,0 st Op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen d.m.v. te leveren metselwerk
3,0 st Aanpassen sparingen in bestaande inspectieputten
15,0 st Inspectieputten van kunststof Ø 600-800mm leveren en stellen in infiltratieriool. Inclusief leveren en aanbrengen van putranden zwaar verkeer
7,0 st Inspectieputten van kunststof Ø 600mm leveren en stellen in vuilwaterriool. Inclusief leveren en aanbrengen van putranden zwaar verkeer
765,0 m Reinigen en inspecteren nieuw aangelegd infiltratie en vuilwaterriool
1,0 EUR Inmeten en digitaal verwerken van alle gelegde riolering
9,0 m Wadi leveren en aanbrengen, bestaande uit: 9m Percodrain Ø 110mm; 8m PE-buis Ø 200mm; 1 st eindbuis taludbeschermer; 2 st trottoirkolken type WADI; 37m2 geotextiel
3.200,0 m2 Menggranulaat 0-31,5mm, totaal 1.200 ton, leveren en verwerken in cunet. Inclusief profileren en verdichten
25,0 m3 Bomengranulaat leveren en verwerken t.b.v. te planten bomen
2.500,0 m2 Straatlaag van brekerzand, totaal 103m3, leveren en verwerken in cunet. Inclusief profileren en verdichten
1.210,0 m Betonbanden van diverse afmetingen stellen op te leveren schrale beton. Totaal 1.100m nieuw bijleveren
2.955,0 m2 Straatbaksteen aanbrengen in diverse verbanden. Totaal 1.600m2 nieuw bijleveren. Inclusief aftrillen en afstrooien en invegen met te leveren brekerzand en Nederlandse steenslag 2-6mm
19,0 st Aanhelen inritten bestaande uit gebakken klinkerverharding
15,0 are Bestaande groenstroken cultivateren en hierna schonen van dit terrein. Inzaaien met te leveren bermmengsel B3
15,0 are Tweemaal beregenen en maaien van groenstroken
80,0 m Mantelbuis van PVC-buis Ø 50mm en kleur, leveren en leggen
11,0 st Anti parkeerpalen opnieuw plaatsen
1,0 st Verkeersbordpaal met bord opnieuw plaatsen
1,0 EUR Schoonhouden rijbaan. Toepassen verkeersafzettingen, omleidingsroutes, loopschotten, bouwhekken en rijplaten. Inclusief maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen
1,0 EUR Maken werkplan uitvoeringsfase en hoogteplan verhardingen. Inrichten tijdelijke depots voor zand, bestrating. Rechtzetten wegmeubilair, inclusief lichtmasten
1,0 EUR Inmeten en digitaal verwerken van alle aangebrachte verharding en straatmeubilair