Project omschrijving

Project overzicht

Plaats : Castricum
Opdrachtgever : Nieuw Koningsduin B.V. p/a STAAT Bouwmanagement B.V.
Uitvoering : december 2014 t/m maart 2015

Project details

Bouw en woonrijpmaken

Dijk en Duin is specialist in psychiatrie. Zij behandelen mensen met psychiatrische problemen. Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:

– veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden.

– eenduidige omleidingroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten.

– in het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte, zorgvuldige en vriendelijke communicatie

– de planning van alle werken dient vooraf te worden vastgesteld en gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling.

3.900 m3 Zand/grond ontgraven en verwerken uit rioolsleuven, cunetten en groenstroken.
2.940 m3 Zand/grond vervoeren binnen werkterrein van en naar depot
5.300 m2 Profileren en verdichten van oppervlakken van rijbanen, voetpaden en bermen
800m3 Zand/grond leveren en verwerken
625 m1 Toepassen sleufkist t.b.v. aanleg riool
Pm Voorzieningen kabels & leidingen, waarboring afvoer rioolwater
50 m1 Beton/gresriool ø200-250mm opnemen, afvoeren en storten. Incl. vooraf reinigen
625 m1 Bronbemaling rioolsleuf, inclusief monitoren grondwaterstanden
625 m1 PVC-riool ø200-315mm leveren en leggen. Incl. reinigen en inspecteren riolering
270 m1 PE persriool ø90mm leveren en leggen
14 st PE inspectieputten ø800mm leveren en plaatsen, inclusief putrand
1 st Gemaal, vierkant 160cm leveren en plaatsen
66 m1 PVC-buis ø160mm leveren en leggen als aansluitleiding
4.900 m2 Verwijderen ongebonden funderingslaag dik 25-35cm. Inclusief deels uitzeven en vervoeren van en naar depot.
3.200 eh Opbreken van diverse banden, betonstraatstenen en industrieplaten
3.225 m2 Opbreken (teerhoudend) asfalt
6.550 m2 Profileren en verdichten onderbaan van zand en menggranulaat
1.145 m2 Straatlaag van zand, dik 5 cm, leveren en aanbrengen
2.505 eh Aanbrengen van diverse banden, betonstenen en industrieplaten
1.160 ton Asfaltverharding, dik 12 cm, leveren en aanbrengen
1 pm Diverse verkeersmeubilair en wegmarkeringen verwijderen en opnieuw aanbrengen.
14 st Lichtmasten plaatsen, waarvan 9 nieuw leveren. Incl. leveren en leggen van 255 m1 voedingskabel
1 pm Diverse groenwerken rooien en nieuw aanbrengen
1 pm Toepassen rijplaten, bouwhekken, kunststof loopschotten, werkvakafzetting, omleidingroutes