Project omschrijving

Project overzicht

Plaats : Castricum
Opdrachtgever : Parnassia Bavo Groep B.V.
Directie: Van der Waal & Partners B.V.
In uitvoering : start januari 2014

Project details

Rioleringen en verhardingen

Duin en Bosch is een landgoed en psychiatrisch ziekenhuis welke stamt uit begin 20e eeuw. De tientallen kleinere gebouwen op het landgoed vormden een eigen gemeenschap. In 2010 is besloten het oostelijk deel van dit gebied te herontwikkelen tot een groen woonmilieu. Het westelijke deel van Duin en Bosch blijft onderdeel van het zorgcentrum. Hier zullen diverse bestaande gebouwen gerenoveerd en een aantal nieuwe gebouwen voor het zorgcentrum gebouwd worden. In/op Duin en Bosch zijn een twintigtal rijksmonumenten die van oorsprong werden gebruikt door het zorgcentrum. Acht van deze rijksmonumenten zullen in het nieuwe plan buiten het zorgcentrum gaan vallen.

In/op Duin en Bosch is een opvallende witte kerk gevestigd. Deze zaalkerk, die het Witte Kerkje wordt genoemd, is gebouwd in 1908. Verder is er ook een museum gevestigd.  

De plannen voor het terrein van Duin en Bosch gaan over uitbreiding van zorg, nieuwbouw van woningen en het behoud van monumenten en natuur. Met de voorgestelde aanpak krijgt het landgoed Duin en Bosch een totale kwaliteitsverbetering door een samenhangend geheel van zorggebouwen, behoud van monumenten, landschap en wonen. Voor de gebouwde omgeving gelden daarbij hogere dan gebruikelijke doelstellingen voor energie, groen, water en materiaalgebruik.

Onze werkzaamheden bestaan onder andere uit het rooien van bomen en struiken. In de eerste werkweek van 2014 is hier direct mee gestart.

  • Opruimen bestaande riolering en aanleggen nieuwe riolering.
  • Opnemen asfalt, bestratingen en oude kabels en leidingen.
  • Aanbrengen nieuwe riolering, inclusief pompput.
  • Aanbrengen funderingen, asfalt- en elementenverhardingen.

Door de verlate start ligt de prioriteit nu bij het in kaart brengen van de huidige leidingen en kabels.

27 januari zijn wij gestart met het ontgraven van 3 km proefsleuf. Het is namelijk nodig om de bestaande kabels en leidingen in kaart te brengen. De sleuf heeft een afmeting van 2,0 m x 1,0 m. De openbare nutsvoorzieningen, zoals gas, water en elektra, lopen naar centrale voedingspunten op het terrein. Vanaf deze centrale voedingspunten worden de diverse gebouwen en woningen door particuliere netwerken van de Parnassia Bavo Groep gevoed, dit geldt voor gas, water, elektra, cai en telecom. Naast bovenstaande disciplines is op het landgoed Duin & Bosch een eigen systeem van stadsverwarming (CV-leidingen), riolering en glasvezel (brandmelding, e.v.) aanwezig.

In de afgelopen jaren zijn reeds enkele gebouwen gesloopt en op dit moment zijn de sloopwerken nog in volle gang. De hierbij buiten gebruik gestelde kabels en leidingen zijn niet altijd verwijderd. Ook zijn er kabels vervangen, waarbij de oude kabels in de grond zijn achtergebleven. In het terrein zijn dus ook vervallen kabels en leidingen aanwezig. Bovenstaande leidt tot een groot aantal aanwezige kabels en leidingen binnen het terrein. Gedurende de werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelingsplan Duin & Bosch zullen bestaande kabels en leidingen aangepast moeten worden. Langs de aan te leggen rondweg, de aansluiting richting de Zeeweg en de Duinenboschweg zal een openbaar nutstracé aangelegd worden dat samen met de rijbaan over gedragen zal worden aan gemeente Castricum. In dit nutstracé worden door de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aangelegd, waarbij op termijn alle op het terrein aanwezige gebouwen en woningen aangesloten worden op het openbare nutstracé.

Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd.  Deze specialistische GGZ-instelling behandelt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier. Dit houdt dat er, naast de patiënten, artsen en verzorgend personeel op het landgoed aanwezig zijn. Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:

  • veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden;
  • bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers.
  • eenduidige omleidingsroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten;
  • in het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte, zorgvuldige en vriendelijke communicatie;

Uitgevoerde werkzaamheden:

5 m3 Verwijderen vuilnis en puin, inclusief afvoeren en storten
50 are Maaien, vrijgekomen materiaal afvoeren en storten
1 p.m. Loopschotten, rijplaten, bouwhekken, verkeersafzettingen, omleidingroutes plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Inclusief opstellen omleidingsplan en maken tekeningen
5.015 m3 Zand, grond ontgraven uit en aanvullen in sleuf, cunetten e.d. Vrijkomend materiaal deels ter plaatse opslaan en deels vervoeren naar en verwerken in depot. Inclusief opladen in depot en terug vervoeren naar plaats van verwerking
6.215 m3 Zand ontgraven t.b.v. lokaliseren bestaande nutsvoorzieningen. Uitkomend zand naast sleuf opslaan. Ligging kabels en leiding d.m.v. piketpaaltjes, te rekenen op 200 stuks. Zand naderhand weer terug verwerken in nuts tracé
3.350 m2 Zandbaan profileren en verdichten t.b.v. aan te brengen menggranulaat
2.400 m2 Profileren van oppervlakken, bermbekleding.
335 m3 leveren zand
m3 Leveren split 1-3mm.
m3 leveren teelgrond.
400 m Treffen voorzieningen riolering: sleufkist.
1 p.m. Huren sleufbekisting, treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen kabels en leidingen (± 120 stuks), tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten riool, verwijderen geloosd vuilwater uit riool.
1 p.m. (Bron)bemaling aanbrengen, in stand houden en verwijderen bronbemaling.
605 m Bestaand betonriool reinigen onder hoge druk.
605 m Betonbuis Ø 300 t/m 700/1.050mm verwijderen, afvoeren en storten
180 m Drainagebuis Ø 100mm verwijderen, afvoeren en storten
st Gemaal van beton verwijderen, afvoeren en storten
16 st Inspectieput, inclusief putrand verwijderen, afvoeren en storten
1.020 m PVC-buis Ø160-315mm leveren en leggen
40 m PE Ø 63mm leveren en leggen
2 st DWA aansluitingen maken van te leveren PVC Ø160mm, incl. benodigde PVC-hulpstukken
13 st Tegra-inspectieput Ø 800mm, incl. putrand met deksel, leveren en plaatsen. Waarvan 1 st als tijdelijke pompput
8 st Maken aansluiten bestaande rioolput.
400 m PVC riool reinigen hoge druk. Maken 3D-kogelbeeldopname; riool van kunststof. Inclusief reinigen 12-tal inspectieputten
400 m Uitvoeren visuele inspectie voorafgaand aan het buitenwerking stellen
40 m Beproeven PE-persleiding Ø 63mm
1 p.m. puttenstaat en digitaal revisiewerk
100 m Zagen asfalt
1.680 m2 Ongebonden funderingslaag dik 10-50cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
1.550 m2 Gebonden funderingslaag dik 20-35cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
1.095 m Betonbanden opbreken, afvoeren en storten
1.550 m2 Frezen van asfalt dik 3-4cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
1.095 m2 Asfalt, niet teerhoudend, opbreken afvoeren en storten (± 265 ton)
2.540 m2 Asfalt, teerhoudend, opbreken afvoeren en storten (± 340 ton)
700 m2 Betontegels opbreken, afvoeren en storten
150 m2 Straatbakstenen opnemen en opslaan in tijdelijk depot binnen werkterrein
1.720 m2 Betonstraatstenen opbreken en afvoeren naar depot
1.800 ton Menggranulaat ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking
3.250 m2 Menggranulaat dik 25cm verwerken in rijbaan. Inclusief profileren en verdichten
815 m Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en stellen. Deels op te leveren schrale beton. Inclusief pasmaken banden
2.900 m2 Kleeflaag leveren en aanbrengen
830 ton Asfaltbeton als onder, tussen en deklaag leveren en aanbrengen
400 m2 Afwerken zandbed voor de aan te brengen straatlaag
400 m2 Betontegels leveren en aanbrengen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
750 m2 Betonstraatstenen aanbrengen, waarvan deels nieuw bijleveren. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
23 st Industrieplaten dik 14cm, vkl 450, leveren en leggen
1.255 m2 Opnemen van diverse verhardingen t.b.v. onderzoek nuts tracé. Na inmeting van kabels en leidingen, verhardingen opnieuw aanbrengen

Inclusief 575 m1 aan zaagwerk aan asfalt

18 st Verkeersbordpaal met bord opnemen, afvoeren en storten
33 st Lichtmast,  incl. 650 m bekabeling, opnemen – afvoeren en storten
73 st Betonnen en houten palen, zitbanken, fietsnietjes en afvalbakken, opnemen – afvoeren en storten of vervoeren naar depot
60 m Hekwerk van harmonicagaas opnemen, afvoeren en storten
160 st Bomen in verharding verwijderen, afvoeren en storten
44 are Begroeiing verwijderen, afvoeren en storten
50 m Wortelscherm leveren en aanbrengen
600 m PVC-mantelbuis Ø 110-200mm leveren en leggen. Mantelbuis inclusief trekkoord en afsluitkappen
150 m Graven en aanvullen proefsleuf t.b.v. lokaliseren bestaande kabels en leidingen
Aanpassingen voorzieningen bestaande terreininstallaties:
3.030 m3 Zand ontgraven t.b.v. werkzaamheden aan bestaande nutsvoorzieningen. Uitkomend zand naast sleuf opslaan. Zand naderhand weer terug verwerken in nuts tracé
435 st Treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen kabels en leidingen
225 m Graven en aanvullen proefsleuf t.b.v. lokaliseren bestaande kabels en leidingen
1.380 st Inmeten op GPS-coördinaten van puntelementen. Inclusief vervaardigen revisietekeningen met verwerking per discipline (9 in totaal)
630 m Hoofdwaterleidingen van diverse materialen diameters met hulpstukken e.d. verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief bijkomende werken
750 m Hoofdwaterleidingen van diverse materialen diameters met hulpstukken leveren en leggen. Inclusief bijkomende werken
260 m Gasleidingen van diverse materialen diameters met hulpstukken e.d. verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief bijkomende werken
270 m Glasvezel kabels van diverse materialen diameters met hulpstukken e.d. leveren en leggen . Inclusief bijkomende werken als testen
650 m Terreinverlichting kabels van diverse materialen diameters met hulpstukken e.d. verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief bijkomende werken
670 m Terreinverlichting kabels van diverse materialen diameters met hulpstukken e.d. leveren en leggen . Inclusief bijkomende werken als testen
1 p.m. Verkeersmaatregelen, bouwhekken en rijplaten plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen