Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Nieuw Koningsduin B.V.
Uitvoeringsduur : nb

Project details

Rioleringen en verhardingen

Op dit landgoed is de instelling “Dijk en Duin” gevestigd.  Deze specialistische GGZ-instelling behandelt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier. Dit houdt dat er, naast de patiënten, artsen en verzorgend personeel op het landgoed aanwezig zijn. Dit betekent dat wij bijzonder veel aandacht moeten geven aan:

–       veilige en afgesloten bouwplaats. In geen enkel geval mogen de patiënten de mogelijkheid geboden krijgen om de bouwplaats te betreden;
–       bereikbaarheid voor nood-/hulpdiensten en leveranciers.
–       eenduidige omleidingsroutes. Deze moeten keer op keer helder en duidelijk worden gecommuniceerd naar de facilitaire afdeling van de kliniek, nood- en hulpdiensten;
–       in het geval er contact met patiënten ontstaat dient er alle aandacht uit te gaan naar een correcte, zorgvuldige en vriendelijke communicatie;

1 p.m. Loopschotten, rijplaten, bouwhekken, verkeersafzettingen, omleidingroutes plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Inclusief opstellen omleidingsplan en maken tekeningen
1 p.m. Bouwkundige inspectie, meetplan, trillingsmetingen, monitoren en registratie
7.200 m3 Zand ontgraven uit en aanvullen in sleuf, cunetten e.d. Vrijkomend materiaal deels ter plaatse opslaan en deels vervoeren naar en verwerken in depot. Inclusief opladen in depot en terug vervoeren naar plaats van verwerking
2.655 m2 Zandbaan profileren en verdichten
1.685 m2 Profileren van oppervlakken, bermbekleding.
812 m3 leveren zand
11 m3 Leveren split 1-3mm.
180 m3 leveren teelgrond.
1.345 m Treffen voorzieningen riolering: sleufkist.
1 p.m. Huren sleufbekisting, treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen kabels en leidingen, tijdelijke voorziening t.b.v. afsluiten riool, verwijderen geloosd vuilwater uit riool.
1 p.m. Bronbemaling aanbrengen, in stand houden en verwijderen bronbemaling.
1.855 m Bestaand betonriool reinigen onder hoge druk.
560 m Betonbuis 400/600mm verwijderen, afvoeren en storten
1 st Gemaal van beton verwijderen, afvoeren en storten
25 st Putrand met deksel verwijderen, afvoeren en storten
1.025 m PVC-buis Ø160-400mm leveren en leggen
15 m PE Ø90mm leveren en leggen
212 m PVC Ø160mm leveren en leggen voor 15 st DWA aansluiting, incl. knevelinlaat
20 st Tegra-inspectieput Ø 800mm, incl. putrand met deksel, leveren en plaatsen
1 st Maken aansluiten bestaande rioolput.
785 m PVC riool reinigen hoge druk. Maken 3D-kogelbeeldopname; riool van kunststof. Inclusief reinigen 20-tal inspectieputten
1.295 m Uitvoeren visuele inspectie voorafgaand aan het buitenwerking stellen
27 st Dichtmetselen buiseind beton en gresbuis.
10 st leveren/aanbrengen afsluiter en ontluchter
1.295 m Vullen buitenwerking gesteld riool Ø200-400/600mm.
37 st Vullen buiten werking gestelde rioolput, putrand en deksel
93 m Zagen asfalt
4.650 m2 Ongebonden funderingslaag dik 16-50cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
1.600 m2 Gebonden funderingslaag dik 15cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
1.980 m Betonbanden opbreken, afvoeren en storten
1.120 m2 Asfalt, niet teerhoudend, opbreken afvoeren en storten (± 270 ton)
5.510 m2 Asfalt, teerhoudend, opbreken afvoeren en storten (± 1.300 ton)
10 m Betonnen drempelelementen opbreken, afvoeren en storten
1.585 m2 Betontegels opbreken, afvoeren en storten
636 m2 Straatbakstenen opnemen en opslaan in tijdelijk depot binnen werkterrein
2.000 m2 Betonstraatstenen opbreken, afvoeren en storten
1.400 ton Menggranulaat ontgraven uit depot en vervoeren naar plaats van verwerking
2.970 m2 Afwerken zandbed voor de aan te brengen straatlaag
3.630 m2 Menggranulaat dik 25cm verwerken in rijbaan. Inclusief profileren en verdichten. Circa 415 ton nieuw leveren
1.085 m Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en stellen. Deels op te leveren schrale beton. Inclusief pasmaken banden
49 m2 Frezen aansluitingen t.b.v. asfaltwerk
2.825 m2 Kleeflaag leveren en aanbrengen
1.082 ton Asfaltbeton als onder en tussenlaag leveren en aanbrengen
1.950 m2 Afwerken zandbed voor de aan te brengen straatlaag
530 m2 Betontegels leveren en aanbrengen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
1.260 m2 Straatbakstenen aanbrengen, waarvan 750m2 nieuw bijleveren. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand. Inclusief kloppen van 350 m2 vrijkomend uit werk
150 m2 Betonstraatstenen aanbrengen, waarvan deels nieuw bijleveren. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
1.375 m2 Dennenschors (69 m3) leveren en verwerken
290 m2 Herstraten betonstraatstenen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
10 st Op hoogte brengen straatpotten
9 st Verkeersbordpaal met bord opnemen, afvoeren en storten
59 st Lichtmast,  incl. 650 m bekabeling, opnemen – afvoeren en storten
10 st Verkeersbord met paal leveren en aanbrengen
22 st Betonnen en houten palen, zitbanken en afvalbakken, opnemen – afvoeren en storten
4 st Inzinkbare afzetpaal en bloembakken verwijderen en vervoeren naar depot
20 m Houten palen met gaas opnemen, afvoeren en storten
6 st Stalen afzetpalen, incl. betonvoet, leveren en plaatsen
1 st Inzinkbare afzetpaal herplaatsen
3 st Schrikblokken van beton leveren en stellen
15 st Bomen in verharding verwijderen, afvoeren en storten
1 are Begroeiing verwijderen, afvoeren en storten
35 m Wortelscherm leveren en aanbrengen
2 st toepassen verkeersborden, slipgevaar.
1 p.m. Inzamelen en vervoeren huisvuil.
1 p.m. puttenstaat en digitaal revisiewerk