Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Haarlemmermeer
Duur werk : januari 2017 t/m juli 2020
Het werk wordt in een 4-tal fases gerealiseerd

Project details

Bouw en woonrijpmaken

Bouw- en woonrijpmaken herontwikkeling gelegen aan Mientekade en Houtrijkstraat.

Bijzonderheden:

  • het werk is in een viertal fase gerealiseerd: 2 bouw- en 2 woonrijpfases
  • een deel van het grondwerk is uitgevoerd als saneringswerk op basis van het BRL SIKB 7000/7001 procescertificaat
  • door middel van een EMVI aanbesteding hebben wij dit project verworven. De EMVI betreft een drietal aspecten; Omgevingsmanagement, planning & Risico Analyse en Communicatie.

Visie op omgevingsmanagement:

Aan het einde van de Mientekade (nabij de Ringvaart) staat een bestaand appartementengebouw. Daarnaast staan er woningen langs de Houtrijkstraat. Parkeren van auto’s en de bereikbaarheid van woningen en appartementen voor bewoners zijn een aandachtspunt. Naast de bewoners dient rekening gehouden te worden met hulpdiensten, bezoekers, bezorging van goederen/ post, en afvalinzameling.

De aannemer diende aan te geven hoe hij omging met parkeerdruk, bereikbaarheid van woningen, vragen, klachten en verzoeken van alle gebruikers. Maar vooropgesteld hoe hij probeerde het aantal vragen, klachten en verzoeken van de gebruikers te voorkomen.

Visie op Planning & Risico analyse:

Het aspect planning en risicoanalyse vraagt extra aandacht bij dit project omdat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden dienen goed op elkaar aan te sluiten. Inschrijver diende in te schatten welke partijen actief zijn op het project (en wanneer) en hiermee rekening te houden in zijn planning. Hoe werd bijvoorbeeld omgegaan met de aannemer voor de bouw van de woningen, de nutsbedrijven en omwonenden. Daarnaast was het onderhoud/ beheer van het bouwterrein van belang. Bovenal werd een onderbouwing van de planning gevraagd (uitwerking, welke stappen inclusief onderbouwing en beheersmaatregelen) in verband met de ‘deadline’ voor opleveren project zodat nutsbedrijven tijdig aan de slag kunnen.

De opdrachtgever wilde een efficiënte werkwijze en/of passende maatregelen extra belonen als de aannemer aantoonde dat hij de overlast kon beperken en de continuering van de bedrijfsvoering zo min mogelijk hindert..

Visie op Communicatie:

Bewoners zijn zeer betrokken bij werkzaamheden in hun buurt. Bij dergelijke civieltechnische projecten worden door de betrokkenen veel vragen gesteld over bereikbaarheid, planning, voortgang en diverse andere aan de uitvoering gerelateerde (technische) zaken.

Bewoners worden graag frequent over de voortgang van het werk geïnformeerd. Tevens is een toelichting op de fasering van het project wenselijk. In principe verstrekte de gemeente informatie, maar de aannemer kon een meerwaarde leveren door de communicatie op zich te nemen. De wens van de gemeente was dat de inschrijver de bewoners serieus betrok bij de werkzaamheden door frequent en inhoudelijke informatie te verstekken.

  • Fronik Infra scoorde bij inschrijving de hoogste waardering voor haar Plan van Aanpak.
  • Fronik Infra heeft op een meer dan correcte wijze uitvoering gegeven aan het gestelde in haar Plan van Aanpak tijdens de uitvoering.
  • Gedurende de uitvoering hebben wij Fronik Infra en haar medewerkers leren kennen en waarderen om de grote mate van flexibiliteit als het gaat vragen en verzoeken vanuit ons als opdrachtgever.
1 EUR Verkeersmaatregelen, inclusief omleidingroutes en route bouwverkeer: maken tekeningen, plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen
1 EUR Loopschotten, rijplaten, bouwhekken en boombescherming plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen
1 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool en maatregelen ter bescherming bestaande kabels en leidingen
200 m Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
306 m Riool Ø 315-500mm reinigen, inclusief 5 st inspectieputten
19 st Graven proefsleuf
1 EUR Bronbemaling plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Inclusief zandvangers en debietmeetpunt
4 st Zakbakens plaatsen, inmeten en naderhand weer verwijderen
1 EUR Tijdelijk inrichten, onderhouden en naderhand weer verwijderen
370 m Betonriool Ø 500mm opnemen, afvoeren en storten. Inclusief bijbehorende inspectieputten
190 m PVC kolk- en huisaansluitleiding Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
15 st Inspectieputten van beton, inclusief, putrand, opnemen – afvoeren en storten
31 st Straat en trottoirkolk van beton opnemen, afvoeren en storten
190 m Vullen buitenwerking gesteld betonriool Ø 315-600mm en 7 st betonputten. Inclusief schildmuren
9.090 eh Elementenverharding van betonbanden, straatbakstenen, betonstraat-stenen en betontegels opnemen. Alle materialen, m.u.v. straatbakstenen, afvoeren en storten
890 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 30cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
520 m2 Verwijderen halfverharding, dik 12cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
90 are Maaien gewas. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
35 are Verwijderen begroeiing. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
54 st Verwijderen bomen Ø 20-100 cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
30 st Diverse straatmeubilair, waaronder ondergrondse vuilcontainers, opnemen. Meubilair veelal afvoeren en storten
22 are Frezen te bewerken ondergrond
17.500 m3 Grond ontgraven uit cunetten, terrein, rioolsleuven en plantgaten. Inclusief opladen, vervoeren naar en verwerken in depot of plaats van verwerking. Naderhand voor een groot deel opnieuw vervoeren naar en verwerken in plaats van verwerking.

Deel van het grondwerk is onder grondsaneringscondities uitgevoerd.

4.595 m3 Grond afvoeren en storten, deels vervuild
5.990 m3 Zand leveren, verwerken en verdichten in cunetten en rioolsleuf
3.425 ton Menggranulaat 0-32mm leveren en verwerken
530 m3 Teelgrond leveren, verwerken en verdichten in groenvak
3.630 m3 Klei, erosieklasse 2, leveren en verwerken in dijklichaam. Inclusief profileren en verdichten dijklichaam, totaal 2.400 m2
200 m Palenrij van onbehandeld naaldhout palen Ø 12cm  en lang 350cm leveren en plaatsen
4 st Uitvoeren AP-04 grondonderzoek
960 m Betonbuis Ø 300m, gewapend, leveren en leggen. Aanbrengen op te leveren paalfundering: 1.760 st houten palen l=5-10m, 880 st kespen 200x100mm en scheggen 150x250mm. Inclusief PVC standpijpen leveren en aanbrengen
580 m PVC riool Ø 160-200mm leveren leggen, inclusief de benodigde flexibele aansluitingen
600 m PVC kolk- en huisaansluitleiding Ø 125mm leveren en leggen
30 st Inspectieputten, pompput en uitstroombak van beton, vierkant 800 tot 1.350mm, leveren en plaatsen. Putten stellen op te leveren houten paalfundering. Inclusief putranden leveren en aanbrengen
15 st PP Inspectieputten Ø 800mm leveren en plaatsen. Inclusief putranden leveren en aanbrengen
960 m Reinigen en video inspectie nieuw gemaakt riool
58 st Straat en trottoirkolken van beton en PVC/Gietijzer leveren en plaatsen
8.000 m2 Zandbed profileren en verdichten
4.910 m2 Geopex PP 80/80 leveren en leggen t.b.v. funderingslaag
10.000 m2 Straatlaag van zand, dik 50mm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
4.800 m2 Hydraulisch gebonden menggranulaat 0/45mm, dik 40cm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
5.000 m Betonbanden leveren en aanbrengen, inclusief pasmaken
6.500 m2 Betonstraatstenen, deels vrijkomend uit werk en deels leveren, (opnieuw) verwerken. Inclusief aftrillen en invegen met te leveren brekerzand
3.500 m2 Betontegels leveren en verwerken. Inclusief aftrillen en invegen met te leveren brekerzand
13 are Spitten en frezen beplantingsvakken
26 st Diverse straatmeubilair, waaronder ondergrondse vuilcontainers, plaatsen. Fietsnietjesnieuw bijleveren
1 EUR Invullen kwaliteitsborging waaronder uitvoeringsdocumenten
1 EUR Digitale revisiewerk van alle uitgevoerde werkzaamheden opstellen, verwerken en aanleveren
1 EUR Verrichten voor, tussen en eindopname van aan het werk grenzende panden en belendingen
1 EUR Uitzet- en landmeetkundige werken, reinigen wegen gedurende looptijd, bereikbaar houden vuilcontainers, communicatie naar bewoners en coördineren werkzaamheden derden
Groenwerk, fase Woonrijpmaken:
325 m3 Grond ontgraven uit cunet, dik 20cm
472 m3 Grond leveren en verwerken in bekleiding dik 25cm
52 are Diepspitten terrein, dik 30-80cm
23 are Frezen terrein dik 20cm
37 st Bemesten 23 st boomplaatsen en 20 st plantgaten. Inclusief 1011 m3 bemesten van plantvakken
1 EUR Leverantie van bomen, haagplantsoen en sierplantsoen
17 st Maken plantgat en planten van bomen. Inclusief leveren en plaatsen van boompalen met boombanden. Inclusief eerste jaarsonderhoud
267 st Planten van 267 st sierplantsoen, 948 st haagplantsoen en 13.333 st kruidachtigen. Inclusief eerste jaarsonderhoud
43 are Zaaien recreatief en bloemrijk grasmengsel. Inclusief eerste jaarsonderhoud
22 st Palen met draad leveren en aanbrengen als afrastering
1.069 m3 Vervoeren vrijkomende grond uit groenvakken naar tijdelijk depot c.q. nieuwe grond naar plaats van verwerking
605 m3 Grondwerk t.b.v. wandelpad: 55 m3 grond ontgraven uit cunet en vervoeren binnen werkterrein; 550 m3 grond verwerken op dijklichaam
307 m2 Leveren en aanbrengen van: Geolon wegendoek; menggranulaat 0-32mm dik 10cm; ongewassen kleischelpen dik 8 cm
20 st Betontegels 40x60x5cm leveren en aanbrengen als uitstaptegels. Inclusief cunet werkzaamheden
3 st Minder-valide afrit aanpassen (1 st) of nieuw maken (2 st)
40 m2 Vervallen langs parkeervakken “omruilen” voor rijweg verharding van betonstraatstenen rood. Inclusief bijkomend cunet en rioolwerk
300 m2 Verbreding bestaande rijweg realiseren met betonstraatstenen rood. Inclusief bijkomend cunet en rioolwerk
32 m2 Verharding in bestaand fietspad herstellen, bestaande uit betonstraatstenen rood. Inclusief bijkomend cunet en rioolwerk
1 st Realiseren nieuwe rioolaansluiting met bijkomende werkzaamheden
50 m2 Looppad rondom woontorens realiseren met betontegels 30x30x4,5cm grijs. Inclusief bijkomend cunet werk
1 EUR Aanvullend grondonderzoek, uitzetwerk en engineering