Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Haarlemmermeer
Duur werk : januari 2017 t/m juli 2020
Het werk wordt in een 4-tal fases gerealiseerd

Project details

Bouw en woonrijpmaken

Bouw- en woonrijpmaken herontwikkeling gelegen aan Mientekade en Houtrijkstraat.

Door middel van een EMVI aanbesteding hebben we dit project verworven.
De EMVI betreft een drietal aspecten; omgevingsmanagement, planning & risico analyse en communicatie.

1 EUR Verkeersmaatregelen, inclusief omleidingroutes en route bouwverkeer: maken tekeningen, plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen
1 EUR Loopschotten, rijplaten, bouwhekken en boombescherming plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen
1 EUR Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool en maatregelen ter bescherming bestaande kabels en leidingen
675 m Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf
580 m Riool Ø 315-500mm reinigen, inclusief 13 st inspectieputten
16 st Graven proefsleuf
1 EUR Bronbemaling plaatsen, onderhouden en naderhand weer verwijderen. Inclusief zandvangers en debietmeetpunt
4 st Zakbakens plaatsen, inmeten en naderhand weer verwijderen
1 EUR Tijdelijk inrichten, onderhouden en naderhand weer verwijderen
170 m Betonriool Ø 500mm opnemen, afvoeren en storten. Inclusief bijbehorende inspectieputten
431 m PVC kolk- en huisaansluitleiding Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
10 st Inspectieputten van beton, inclusief, putrand, opnemen – afvoeren en storten
38 st Straat en trottoirkolk van beton opnemen, afvoeren en storten
400 m Vullen buitenwerking gesteld betonriool Ø 315-600mm en 7 st betonputten. Inclusief schildmuren
9.850 eh Elementenverharding van betonbanden, straatbakstenen, betonstraat-stenen en betontegels opnemen. Alle materialen, m.u.v. straatbakstenen, afvoeren en storten
5.750 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik 30cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
520 m2 Verwijderen halfverharding, dik 12cm. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
59 are Maaien gewas. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
22 are Verwijderen begroeiing. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
43 st Verwijderen bomen. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
34 st Diverse straatmeubilair opnemen. Meubilair veelal afvoeren en storten
82 are Frezen te bewerken ondergrond
8.700 m3 Grond ontgraven uit cunetten, terrein, rioolsleuven en plantgaten. Inclusief opladen,  vervoeren naar en verwerken in depot of plaats van verwerking. Naderhand voor een groot deel opnieuw vervoeren naar en verwerken in plaats van verwerking
4.710 m3 Zand leveren, verwerken en verdichten in cunetten en rioolsleuf
1.056 m3 Teelgrond leveren, verwerken en verdichten in groenvak
432 m3 Bomenzand leveren en verwerken in boomgaten
1.740 m3 Grond verwerken en verdichten in rioolsleuf
2.900 m3 Klei, erosieklasse 2, leveren en verwerken in dijklichaam. Inclusief profileren en verdichten dijklichaam, totaal 2.400 m2
200 m Palenrij van onbehandeld naaldhout palen Ø 12cm  en lang 350cm leveren en plaatsen
1 EUR Uitvoeren AP-04 grondonderzoek
520 m Drainagebuis PP450 Ø 80mm leveren en leggen. Na aanleg leiding doorspuiten
8 m Betonbuis Ø 300m, ongewapend, leveren en leggen. Inclusief PVC standpijpen leveren en aanbrengen
920 m Betonbuis Ø 300m, gewapend, leveren en leggen. Aanbrengen op te leveren paalfundering: 1.650 st houten palen l=5-10m, 884 st kespen 200x100mm en scheggen 150x250mm. Inclusief PVC standpijpen leveren en aanbrengen
600 m PVC riool Ø 160-200mm leveren leggen, inclusief de benodigde flexibele aansluitingen
680 m PVC kolk- en huisaansluitleiding Ø 125mm leveren en leggen
55 m HDPE-persleiding Ø 63-90mm, klasse PN 16, leveren en leggen. Inclusief 3 aansluitingen maken op rioolput met benodigde inbouwgarnituur
30 st Inspectieputten, pompput en uitstroombak van beton, vierkant 800 tot 1.350mm, leveren en plaatsen. Putten stellen op te leveren houten paalfundering. Inclusief putranden leveren en aanbrengen
12 st PP Inspectieputten Ø 80mm leveren en plaatsen. Inclusief putranden leveren en aanbrengen
920 m Reinigen en video inspectie nieuw gemaakt riool
50 st Straat en trottoirkolken van beton en PVC/Gietijzer leveren en plaatsen
7.560 m2 Zandbed profileren en verdichten
4.870 m2 Geopex PP 80/80 leveren en leggen t.b.v. funderingslaag
8.810 m2 Straatlaag van zand, dik 50mm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
3.970 m2 Hydraulisch gebonden menggranulaat 0/45mm, dik 40cm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
2.380 m Betonbanden leveren en aanbrengen, inclusief pasmaken
1.700 m2 Betonstraatstenen, vrijkomend uit werk, opnieuw verwerken. Inclusief aftrillen en invegen met te leveren brekerzand
4.390 m2 Betonstraatstenen leveren en verwerken. Inclusief aftrillen en invegen met te leveren brekerzand
2.950 m2 Betontegels leveren en verwerken. Inclusief aftrillen en invegen met te leveren brekerzand
45 are Spitten en frezen beplantingsvakken
17 st Diverse straatmeubilair plaatsen. Fietsnietjesnieuw bijleveren
1 EUR Invullen kwaliteitsborging waaronder uitvoeringsdocumenten
1 EUR Digitale revisiewerk van alle uitgevoerde werkzaamheden opstellen, verwerken en aanleveren