Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Wijdemeren
Duur : december 2018 t/m maart 2020

Project details

Rioleringen en verhardingen

De gemeente Wijdemeren zocht naar de aanbieding die het beste bij de opdracht paste. Het gunningscriterium was EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De Beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) werd bepaald op basis van het principe

“Gunnen op waarde” zoals omschreven in CROW publicatie-253. Als EMVI Criteria werden de navolgende eisen gesteld:

  1. bereikbaarheid;
  2. bewonerscommunicatie;
  3. veiligheid.

 Toelichting per eis:

Visie op bereikbaarheid:
Onze aanbieding scoorde op dit onderdeel met een zeer doordachte fasering en planning op kritieke kruispunten en wegvakken. In het plan was rekening gehouden met de bereikbaarheid. Ook scoorde onze aanbieding op tijdelijke voorzieningen en de inzet van verkeersregelaars. Meerwaarde ontstond uit: fasering: slim en SMART; 20 tijdelijke parkeerplaatsen; rijplatenbaan voor arts; afstemming hulpdiensten; maatwerkafspraken met bewoners/gehandicaptenkaart; afstemming vuilophaal en tijdelijke locatie glasbakken; inzet verkeersregelaars.

Visie op bewonerscommunicatie:
Onze aanbieding scoorde met een goede invulling van de communicatie. Meerwaarde ontstond uit: inzet tekstkarren; inzet omgevingsmanager; stakeholderoverleg met verslaglegging; projectapp.

Visie op veiligheid:
Onze aanbieding scoorde met een zeer goede invulling van de veiligheid tijdens de uitvoering. Ons plan kende onder meer een uitgebreider communicatietraject, de inzet van verkeersregelaars op kritieke punten en concrete maatregelen voor transportbewegingen. Meerwaarde ontstond uit: geen transport tijdens aan- en uitgaan school; uitgebreid communicatietraject met school; wekelijks verkeersplan in relatie tot werkgebied; inzet verkeersregelaar tijdens kritieke punten in bestek.

1,0 EUR Schonen terrein
2.585,0 m Reinigen te verwijderen PVC-riool Ø 200-315mm en betonriool Ø 300-1.000mm. Inclusief een 84-tal inspectieputten
1.325,0 m PVC-hoofdriool Ø 160-315mm verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 43 st inspectieputten van beton
1.260,0 m Beton hoofdriool Ø 300-1.000mm verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 41 st inspectieputten van beton
138,0 st Straat- en trottoirkolken van beton opnemen, afvoeren en storten
600,0 m PVC-kolkriool Ø 125mm verwijderen, afvoeren en storten.
500,0 m Huisriool Ø 125mm (400m PVC en 100m Keramisch) verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief 116 st kunststof controleputten op erfgrens
830,0 m2 Verwijderen teervrije funderingslaag, dik25cm. Inclusief grondonderzoek en afvoeren en storten
17.335,0 eenh Verhardingsmateriaal van beton opnemen, afvoeren en storten. Totaal 4.000m betonband; 1.580m gootlaag en molgoot; 6.400m2 betonstraatstenen; 5.300m2 betontegels; 135m2 betonplaten
6.460,0 m2 Asfalt opbreken, afvoeren en storten. Totaal 6.385m2 teervrij en 185m2 teerhoudend en dik gemiddeld 20cm
101,0 st Diverse straatmeubilair opnemen. Waarvan 16 st hergebruik en 75 st afvoeren en storten
20,0 m Houten beschoeiing opnemen, afvoeren en storten
39,0 st Verkeersborden met 20 st palen opnemen, afvoeren en storten
57,5 are Verwijderen begroeiing, afvoeren en storten
71,0 st Verwijderen stobben, afvoeren en storten
40,0 are Affrezen toplaag grasveld. Vrijkomend materiaal afvoeren en storten
40,0 m Graven proefsleuven
2.200,0 m3 Grond ontgraven uit cunet, diep 5-65cm. Totaal 5.400m2.
11.650,0 m3 Grond ontgraven uit rioolsleuf. Na aanleg weer aanvullen in sleuf, inclusief verdichten
13.825,0 m3 Grond vervoeren naar tijdelijk depot
9.475,0 m3 Zand opladen in depot en terug vervoeren naar plaats van verwerking
4.350,0 m3 Grond bemonsteren in depot. Grond opladen in depot en afvoeren naar erkende verwerker, inclusief stortkosten
450,0 m3 Zand verwerken in cunet, dik 30cm. Inclusief profileren en verdichten van 1.500m2
405,0 m3 Bomengrond BRL leveren en verwerken in groenvak, dik 60cm. Inclusief profileren van 675m2
1.100,0 m3 Drainzand leveren en verwerken
1.450,0 m Toepassen bronbemaling. Inclusief opstellen bemalingsplan, zuiveringsinstallatie, peilbuizen, debietmeetpunten. Inclusief het dagelijks monitoren van de debietmeterstanden
1,0 EUR Opstellen buizen en puttenstaat hoofdriool. Toepassen voorzieningen kabels en leidingen en voorzieningen t.b.v. afsluiten riool
1.280,0 m PVC-hoofdriool Ø 160-400mm, klasse SN8, leveren en leggen
1.250,0 m Beton hoofdriool Ø 400-1.250mm, klasse SN8, leveren en leggen
38,0 st Inspectieput van kunststof Ø 600-800mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van inspectieputranden, zwaar verkeer
37,0 st Inspectieput van beton, vierkant 800-1.500mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van inspectieputranden, zwaar verkeer. Eén put type “hondehok” en één put voorzien van te leveren spindelafsluiter
4,0 st Maken aansluiting op inspectieput van beton
191,0 st PE-controleput, PK315 met aansluitingen Ø 125mm, leveren en plaatsen op erfgrens
1,0 st Uitstroombak van beton, lxbxh = 3.000×1.800×1.850mm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van een krooshek, thermisch verzinkt
126,0 st Straat- en trottoirkolken van beton leveren, plaatsen en aansluiten
750,0 m PVC-kolkleiding Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief maken 18-tal inlaten op hoofdriool
955,0 m PVC-huisaansluiting Ø 125mm, klasse SN8, leveren en leggen. Inclusief maken 193-tal inlaten op hoofdriool
2.530,0 m Reinigen en inspecteren nieuwe gelegd riool. Waarvan PVC-riool Ø 160-400mm en betonriool Ø 400-1.250mm. Inclusief een 84-tal inspectieputten
126,0 st Straat- en trottoirkolken van beton tweemaal reinigen. Eenmaal een week voor de 1e oplevering en eenmaal voor einde onderhoudstermijn
50,0 st Op hoogte brengen bestaande opbouwgarnituren
1,0 EUR Inmeten en digitaal verwerken van alle aangelegde hoofd-, kolk- en huisriolering
60,0 m Vullen buitenwerking gesteld riolering met te leveren hardschuimvulling. Inclusief benodigde schildmuren en ontluchtingspunten
1.100,0 m PP-drainagebuis Ø 200mm, omhuld met kokosvezel, leveren en leggen
1.550,0 m Drainagebuis Ø 100mm leveren en leggen t.b.v. infiltratiekratten. Inclusief 175 st hulpstukken
6.650,0 m2 Afwerken en verdichten zandbed voor aanbrengen fundering
5.050,0 m2 Afwerken en verdichten zandbed voor aanbrengen elementenverharding
8.300,0 m2 Menggranulaat, 3.725 ton, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
14.725,0 m2 Straatlaag van zand, 780m3, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
275,0 m2 Straatlaag van steenslag 2/5, 14m3, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten. Betreft “straatlaag” voor water passerende verharding van betontegels
2.510,0 m2 Infiltratiekratten leveren en aanbrengen, bestaande uit: 4.170m2 SandwichBox 150mm, onderling verbonden met kruisverbinders; 5.900m2 SW Geotextiel 16-25; 3.628,0m2 LDPE folie 0,5mm; 2.500m2 Combigrind; 1.250m3 Bomenzand 500BRL; 275m3 Substrado Sandwich H20
5.800,0 m Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en stellen. Hiervan 2.250m voorzien van te leveren stelrug en fundatie van schrale beton, totaal 115m3
2.690 m Kantopsluiting van betonstraatstenen, 1 streklaag, leveren en aanbrengen op fundatie van te leveren cementspecie
9.400,0 m2 Betonstraatstenen leveren en verwerken in diverse verbanden. Inclusief aftrillen en afstrooien en invegen met te leveren brekerzand
5.300,0 m2 Betontegels leveren en verwerken in diverse verbanden, waarvan 275m2 water passerende verharding. Inclusief aftrillen en afstrooien en invegen met te leveren brekerzand
34,0 st Leicon bushaltebanden leveren en aanbrengen. Inclusief leveren en plaatsen

van 1 st Leicon busperronkolk en 41m voegafdichting elastisch “wit”

20,0 m Hardhouten beschoeiing, 50x200mm, leveren en aanbrengen. Inclusief 11 st hardhouten palen 6x6x150mm en benodigde bevestigingsmiddelen
62,0 st Straatmeubilair plaatsen. Eén paal van staal uitneembaar en 53 st diamantkoppalen van kunststof leveren
54,0 m Plantsoen hekwerk, hoog 300mm, leveren en plaatsen. Uitvoering mosgroen RAL6005. Inclusief 216 st bijbehorende palen Ø 60,3x900mm
10,0 st Verkeersbordpalen, lang 3.900mm, met 15 st verkeersborden leveren en plaatsen / monteren. Inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
53,0 st Planten van ter beschikking gestelde bomen. Inclusief leveren en aanbrengen van boomverankering bestaande uit 106 st stalen stutten per boom, gekoppeld aan betonijzeren matten 3.000×2.000mm. Inclusief leveren en aanbrengen van wortelscheidingsdoek hoog 60cm
56,0 are Zaaien plantvakken met te leveren “Rotterdams mengsel”
1,0 EUR Maken van: hoogteplan; plan voor verkeersmatregelen, maatregelen uit BLVC-plan
1,0 EUR Plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen, depots, bouwhekken, loopschotten, rijplaten en bouwbord
1,0 EUR Inmeten en digitaal verwerken van alle aangelegde verharding en inrichting
1,0 EUR Coördineren werken derden; informeren van alle huishoudens en perceeleigenaren over de uit te voeren rioleringswerkzaamheden; wekelijks hulp bieden bij ledigen huisvuilcontainers naar en van centrale inzamelplekken