Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Noordwijk
Duur: april t/m oktober 2017

Project details

Rioleringen en verhardingen

51,0 m2 Teerhouden asfalt, dik 5cm, opnemen en afvoeren. Inclusief stortkosten
5.200,0 m2 Straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels, natuursteen keien opnemen. M.u.v. natuursteen keien, nagenoeg alles afvoeren en storten, inclusief stortkosten
1.250 m1 Betonbanden van diverse afmeting, opnemen en afvoeren. Inclusief stortkosten
56,5 m1 Kolkleiding van PVC Ø 125mm verwijderen, inclusief afvoeren en storten
26 st Kolken reinigen en opnemen, inclusief afvoeren en storten
100 st Divers terreinmeubilair opnemen. Deels opslaan t.b.v. hergebruik en deels afvoeren en storten
10 are Begroeiing, hagen, stobben verwijderen, afvoeren en storten. Vlak en terrein onder talud maaien en frezen
1,0 st Brug slopen bestaande uit: brug, paalfundering, damwanden, gordingen, stootplaten en remmingswerk. Vrijkomende materialen afvoeren en storten
1,0 EUR Opstellen bemalingsplan, toepassen bronbemaling en toepassen 2st bouwkuip in watergang t.b.v. werkzaamheden sloop brug en hoofdriool
1.065 m3 Grond ontgraven uit cunetten rijwegen, fietspaden, voetpaden, groenvakken en watergang. Uitkomende grond vervoeren naar en verwerken in depot
885,0 m3 Grond opladen, afvoeren en storten bij vergunde inrichting
555,0 m3 Zand verwerken cunetten rijwegen, fietspaden, voetpaden en trappen. Inclusief profileren en verdichten. Totaal 360,0 m3 nieuw leveren
325,0 m3 Bomenzand, bomengrond en teelgrond verwerken in groenvakken. Dijkenklei verwerken in bekleding
350,0 m1 PVC-hoofdriool Ø 200-250mm leveren en leggen. Inclusief leveren en aanbrengen van 17 st PVC-inlaten en 27 st PVC-standleidingen. Inclusief leveren en plaatsen van een 6-tal prefab betonputten en 4 st aansluitingen maken op bestaande put. Nieuw geleverde putten voorzien van putranden welke met betonnen stelringen op hoogte zijn gebracht
312,0 m1 PVC-kolk- en huisaansluitleiding Ø 125mm leveren en leggen. Inclusief het leveren en aanbrengen van diverse PVC-hulpstukken
40,0 st Straat- en trottoirkolken van beton leveren en plaatsen
350,0 m1 Hoofdriool reinigen en inspecteren, inclusief video-opname
4.600,0 m2 Zandbed profileren en verdichten voor de aan te brengen verhardingslaag
1.525,0 m1 Betonbanden van diverse afmetingen leveren en stellen, deels voorzien van steunrug van beton
2.650 m2 Straatbaksteen, dik- en waalformaat, leveren en aanbrengen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
231,0 m2 Betonstraatstenen, keiformaat, leveren en aanbrengen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
1.600,0 m2 Betontegels 30x30cm en dik 5-8cm, leveren en aanbrengen. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
220,0 m1 Diverse markeringen leveren en aanbrengen in straatwerk
100,0 m2 Straatbakstenen, betonstraatstenen en betontegels herstraten / hertegelen
9,4 are Graszaadmengsel zaaien in taluds en groenvakken
52,50 m1 Azobé FSC beschoeiing van opgeklampt schot, hoog 75cm, leveren en plaatsen. Schotten gemonteerd op azobé palen 8x8x250cm met een h.o.h. afstand 60cm
1,0 p.m. Taludbekleding langs De Schie, bestaande uit: 150,0m1 opsluitband 10x20cm en 172,0 m1 streklaag van betontegels 30x30x8cm (incl. voegmortel) leveren en aanbrengen; 150,0 m2 zetten natuursteen keien, hergebruik; 4,0 st trappen maken van te leveren prefab elementen
1,0 EUR Prefab betonbrug leveren en aanbrengen, bestaande uit: brug, paalfundering, damwanden, gordingen, stootplaten, remmingswerk en leuningen. Inclusief maken tekeningen en berekeningen
1,0 EUR Verzorgen van verkeersmaatregelen, omleidingen, afzettingen op werk, tijdelijk depot op werk, rijplaten, loopschotten en bouwhekken. Beschikbaar stellen van een directieverblijf
1,0 EUR Graven van proefsleuven, aanleveren revisiegegevens en verzorgen vergunningen en meldingen