Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest
Duur werk : maart t/m oktober 2018

Project details

Rioleringen-en-verhardingen

1,0 p.m. Toepassen diverse verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen als rijplaten en loopschotten. Treffen voorzieningen kabels en leidingen. Inrichten tijdelijk gronddepot en huisvuilaanbiedplaatsen. Verzorgen uitzetwerkzaamheden
17,0 st Toepassen stamommanteling
5,0 are Maaien en frezen gewas
57,0 st Bomen rooien, afvoeren en storten
285,0 m2 Boomwortels verwijderen, afvoeren en storten
6,0 are Begroeiing verwijderen, afvoeren en storten
84,0 st Diverse verkeersmeubilair opnemen. Deels opslaan t.b.v. hergebruik en restant afvoeren en storten
65,0 m2 Teervrije funderingslaag dik 30cm opnemen, afvoeren en storten
420,0 m2 Teervrije asfaltverharding dik 9cm opnemen, afvoeren en storten
2.800,0 m2 Diverse verhardingsmaterialen van beton opnemen, afvoeren en storten
3.660,0 m2 Gebakken straatbaksteen en keien van natuursteen opnemen. Circa 1.600,0 m2 opslaan t.b.v. hergebruik en ontdoen van grond. Restant komt beschikbaar voor aannemer
1.500,0 m1 Diverse betonbanden opnemen, afvoeren en storten
48,0 st Trottoir- en straatkolken opnemen, afvoeren en storten
16,0 st Inspectieputranden opnemen, schoonmaken en opslaan t.b.v. hergebruik. Op later moment putranden op hoogte brengen met leveren stelringen van beton
240,0 m1 PVC-kolkleiding Ø 125mm opnemen, afvoeren en storten
56,0 m2 Metselwerk verwijderen uit bekleding. Niet herbruikbare stenen afvoeren en storten. Restant ontdoen van vuil en specieresten
40,0 m1 Bestaande muur van metselwerk over een hoogte van 60cm, dik 30cm, verwijderen – afvoeren en storten
1.020,0 m3 Grond ontgraven uit cunetten, groenstroken, boomgaten en watergangen. Vrijkomend zand 215,0 m3 hergebruiken in werk. Overige hoeveelheid afvoeren en storten. Inclusief bemonsteren van de grond en intern transport naar en vanuit tijdelijk depot
60,0 m3 Zand leveren en verwerken
840,0 m3 Bomenzand (270m3), bomengrond (495m3) en bomengranulaat (75m3) leveren en verwerken
230,0 m1 Watergang opschonen 1 tot 3m3/m1. Uitkomende baggerspecie vervoeren naar tijdelijk depot
228,0 m1 Azobé FSC damwand, dik 8cm en hoog 400cm, leveren en plaatsen. Inclusief leveren en aanbrengen van dubbele gording 10x15cm. Inclusief leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen en wegendoek 200 g/m2 achter damwand
1,0 st Muur metselwerk herstellen door het leveren en verwerken van: 20 st stekken Ø 10x400mm; 12,5 kg wapeningsnet 8-150mm; funderingssloof en wand van beton inclusief bekisting; 7,5 m2 metselwerk; 20 st spouwankers lang 350mm; 115 m2 schoonmaken metselwerk en herstel voegwerk
64,0 st Trottoir- en straatkolken leveren en stellen
400,0 m1 PVC-kolkleiding Ø 125mm leveren en aanbrengen, inclusief benodigde hulpstukken
570,0 m2 Schelpenpad leveren en aanbrengen bestaande uit: profileren en verdichten onderbaan van zand; Geolon 60 wegendoek; menggranulaat 0-31,5mm dik 15cm; gewassen schelpen dik 12cm; deels t.p.v. inritten in honingraat grasplaten
6.558,0 m2 Bestaande onderbaan van zand t.p.v. elementenverharding profileren en verdichten. Straatlaag van zand, dik 5cm, leveren en aanbrengen. Inclusief profileren en verdichten
1.280 m1 Betonbanden, diverse afmetingen, leveren en stellen
1,0 p.m. Keien van natuursteen, vrijkomend uit werk, aanbrengen in: 65m2 als kantopsluiting rondom 2 bomen; 527m1 als dubbele streklaag rond cirkel van kinderkopjes en langs rijbaan/fietsstrook
4.280,0 m2 Straatbaksteen (op)nieuw verwerken. Hiervan circa 3.000,0 m2 nieuw bijleveren. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen
143,0 m2 Betonstraatstenen, diverse kleuren, leveren en verwerken. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen
2.100,0 m2 Betontegels 30x30x4,5/6cm, diverse kleuren, leveren en verwerken. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen
275,0 m2 Sierbestrating in particuliere inritten en tuinen herstraten. Inclusief afstrooien met te leveren brekerzand en aftrillen
150,0 m2 Wortelscherm van HDPE leveren en aanbrengen
80,0 st Diverse verkeersmeubilair (her)plaatsen. Deels nieuw bijleveren
1,0 p.m. Beleggen vooroverleg met diverse (hulp en veiligheids)diensten; leveren opleverdossier