Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Oegstgeest
Uitvoering : februari t/m juli 2016

Project details

Rioleringen en verhardingen

Sanering riolering in de Dahlialaan, Salvialaan, Korenbloemlaan e.o

FASE 1 : VERVANGEN RIOLERING
1 pm Diverse meubilair opnemen en opslaan en later opnieuw aanbrengen
1.200 m1 Riolering reinigen voor opnemen
1.200 m1 Hoofdriool van beton / pvc ø250-600mm opnemen, afvoeren en storten
22 st Inspectieputten van beton opnemen, afvoeren en storten
8 m1 Vullen buitenwerking gestelde hoofdriolering
50 m2 Verwijderen asfaltverharding, incl. onderliggende fundatie
9.040 eh Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnemen en opslaan vervolgens opnieuw aanbrengen. Materieel deels bijleveren
88 st Verwijderen bomen
11.330 m3 Grond ontgraven uit sleuf en cunetten, deels afvoeren en storten
8.035 m3 Grond vervoeren binnen werkterrein of afvoeren
10.245 m3 Grond/zand verwerken in rioolsleuf en cunetten
12.305 m2 Herprofileren en verdichten onderbaan voor aanbrengen verhardingen en groenstroken
1.900 m3 Zand leveren t.b.v. aanvulling rioolsleuf
1.065m1 Toepassen bronbemaling, incl. debietmeetpunten
2.075 m1 Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf en ophangen kabels& leidingen
2.075 m1 HWA-riool van PVC/betonbuis ø250-700mm leveren en leggen
57 st Inspectieputten van beton vierkant 80×80 / 250x250cm leveren en plaatsen
1 st Uitstroomvoorziening, incl stortbed en onderloopsheidsvoorziening, leveren en aanbrengen
895 m1 Drainageleiding ø125 m leveren en meeleggen
15 m1 Relinen riool dmv kousmethode
1.900 m1 Huis- en kolkaansluiting van PVC ø125 mm leveren en leggen
30 st Straat/trottoirkolken (her)plaatsen
19 st Aansluitingen op inspectieput
2.075 m1 Riool reinigen en inspecteren. Incl. verzorgen revisiewerk
1.000 m2 Fundatie van menggranulaat, dik 25-30 cm, leveren en aanbrengen
7.975 m2 Profileren van verhardingslagen en leveren en aanbrengen straatlaag van zand
1 pm Verzorgen van diverse verkeersmaatregelen, bouwhekken en wegafzettingen.
  FASE 2: HERINRICHTING
92 st Trottoir-/ straatkolken afvoeren en storten
15.360 eh Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnemen en opslaan
64 st Op hoogte brengen bestaande putafdekkingen
375 m1 Kolkaansluitingen van PVC ø125mm leveren en leggen
102 st Trottoir- / straatkolken van beton leveren en plaatsen
11.550 m2 Profileren van verhardingslagen en leveren een aanbrengen straatlaag van brekerzand.
11.550 Diverse verhardingen van banden, tegels, stenen en klinkers opnieuw aanbrengen. Materiaal deels nieuw bijleveren
23 t Asfaltverharding, dik 15cm, leveren en aanbrengen
500 st Maken plantgat
1 pm Diverse straatmeubilair
1 pm Verzorgen van diverse verkeersmaatregelen, omleidingsroutes en bereikbaarheidsmaatregelen, bouwhekken en wegafzettingen.