Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Uitvoering : september ’15 t/m december 2016

Project details

Rioleringen en verhardingen

Vervanging riolering Colijnlaan te Uithoorn In dit werk zijn een aantal extra verplichtingen vanuit het bestek opgenomen, die invloed hebben op de manier van uitvoeren. – deel van het werk dient te worden uitgevoerd onder saneringscondities basisklasse – het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden ivm bereikbaarheid van parkeergelegenheid bij de woningen – de werkvakken mogen niet langer zijn dan 100 meter, dit houd in dat maximaal 100 meter wegverharding tegelijkertijd op gebroken mag zijn – zijstraten die in de fasering (nog) geen werkvak zijn, dienen open te blijven voor alle verkeer – het verkeer, muv werkverkeer, mag niet over bestaande of nieuwe puinbanen geleid worden – er mag niet eerder met een volgend werkvak worden gestart dan wanneer het voorgaande is afgewerkt en is voorzien van bestrating – de aannemer dient de toegankelijkheid voor bewoners en omwonenden te waarborgen – het dichtschuimen van de riolering mag pas plaatsvinden wanneer het nieuw gelegde riool in gebruik is genomen. (incl. het overzetten van de huis- en kolkaansluitingen) – de bestaande overstortvoorziening mag pas worden verwijderd op het moment dat de nieuwe overstortvoorziening in gebruik is genomen.

1 pm Maken tekeningen verkeersmaatregelen
1 pm Toepassen afzettingen op enkelbaansweg, omleidingsroutes, bouwhekken en loopschotten
1 pm Aanbrengen, onderhouden en verwijderen open bemaling. Incl. debietmeetpunt, zandvanger en bemonsteren bemalingswater
2.900 m2 Asfaltverharding- teerhoudend- opnemen, afvoeren en storten
4.550 eh Opnemen diverse stenen, tegels en banden. Alle materialen afvoeren en storten
2.900 m2 Funderingslaag, dik 66cm, opnemen, afvoeren en storten
20 m1 Graven proefsleuven. Treffen voorzieningen bestaande kabels & leidingen en tegen inkalven sleuf.
1.775 m3 Grond ontgraven uit rioolsleuven. Uitkomende grond afvoeren naar gemeentelijk depot.
800 m1 Betonriool ø300-400mm opnemen, afvoeren en storten. Incl. 20 inspectieputten.
1.150 m1 Huis- en kolkriool van pvc ø125-160mm leveren en leggen. Incl. opnemen, afvoeren en storten van oude keramische of pvc-buis
62 st Straat- en trottoirkolken van beton/gietijzer leveren en stellen. Incl. opnemen afvoeren en storten bestaande kolken
1.190 m1 Pvc-hoofdriool ø210-400mm leveren en leggen incl. 24 PE-inspectieputten
225 st Inlaten maken p hoofdriool t.b.v. huis- en kolkaansluitingen
585 m1 Drainage ø100-160mm leveren en leggen
1.190 m1 Reinigen en video inspectie, incl. rapportage van alle hoofdriolering
2.645 m3 Zand leveren en verwerken in rioolsleuf en cunetten.
7.100 eh Stenen, tegels en banden van beton leveren, aanbrengen en stellen
10 are Inzaaien en nazorg gras.
1 pm Inmeten en verwerken revisiegegevens
5.380 m2 Binnen onderhoudstermijn volledig bestrating in rijweg herstraten. Betreft verharding van betonstraatstenen, incl. opnieuw aanbrengen van straatlaag van zand.