Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Uitvoering: april 2014 t/m april 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen

Het werk is in 2 fases uitgevoerd:
– fase 1: aanleg riolering
– fase 2: na zettingsperiode, definitieve bestrating

7.750 eh Opbreken van betonbanden en betonstenen en opslaan t.b.v. hergebruik. Breuk afvoeren en storten
480 m1 Verwijderen kolk- en huisaansluitleidingen, incl. 52 kolken
190 m1 Verwijderen pvc hoofdriool ø200mm incl. 2 inspectieputten en 5 uitstroombakken
765 m1 Vullen buiten werking gesteld leiding, incl. vooraf reinigen riolering. Incl. het gedeeltelijk verwijderen en vullen van 21 inspectieputten
1 are Verwijderen en afvoeren begroeiing
226 m3 Grond verwerken in ophoging
510 m3 Straatzand leveren en verwerken
1.520 m3 Ketelzand leveren en verwerken in rioolsleuf
390 m1 Plaatsen, onderhouden en verwijderen van bronbemaling
355 m1 PVC kolk-huisaansluitleiding ø125-160mm leveren en leggen
52 st Herplaatsen kolken van beton/gietijzer
38 st PE erfafscheidingsputjes leveren en plaatsen
815 m1 PVC-hoofdriool mm leveren en leggen
19 st PE inspectieput ø800 mm leveren en plaatsen, incl. leveren en stellen van inspectieputranden, type zwaar verkeer
4 st Uitstroombakken leveren en plaatsen
815 m1 Reinigen en inspecteren hoofdriool, incl. videorapportage
1 pm Tijdelijk voorzieningen tegen inkalven sleuf, opvangen kabels en leidingen
111 st Maken inlaat op hoofdriool
1 pm Bewonersbrieven maken en bezorgen
1 pm Plaatsen, onderhouden en weer verwijderen bouwhekken
1 pm Inmeten en verwerken revisiegegevens
5.570 m2 Profileren en verdichten zandbed. Incl. schoonmaken en formatteren van de betonstenen t.b.v. machinale verwerking
3.420 m2 Herstraten verharding van betonstenen, na zettingsperiode
214 st Planten van sierplantsoen
1 pm Herplaatsen diverse straatmeubilair.
1 pm Verzorgen van voorbereiding, plaatsen, onderhouden en verwijderen van verkeersafzettingen en voorzieningen