Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Uithoorn
Uitvoering : januari t/m juli 2015

Project details

Rioleringen en verhardingen
Bijzondere projecten

Het bestaande riool langs de Molenvaart vertoonde ernstige schadebeelden. De schadebeelden zijn voor de gemeente Uithoorn aanleiding geweest om maatregelen te treffen, die moet leiden tot een rioolsysteem dat de komende decennia naar behoren functioneert en de afvoer garandeert.

De gemeente heeft dit middels een UAV-gc, vergezeld van een Plan van Aanpak, uitgezet in de markt. De basis voor de uitvraag vormde zogenaamde systeem-, uitvoering- en proceseisen.

Een aantal belangrijke eisen hierin waren:

 • bestaande situatie, inclusief het groen, zo min mogelijk aantasten. Het werk dient het groen niet nadelig te beïnvloeden en er mogen geen bomen worden gerooid;
 • er mocht geen belastingtoename t.o.v. huidige situatie plaats hebben (zettinggedrag mag niet negatief beïnvloed worden);
 • gedurende levensduur: onderhoudbaar te zijn met gangbare middelen; zijn functie (waterafvoer) te vervullen;
 • realisatie volgens principes van Duurzaam Bouwen conform criteria PIANOO met materialen voorzien van CE-markering;
 • vastgestelde afschotregels, er mogen geen trillingen t.g.v. het werk optreden, er geldt een beperking qua aan-/afvoerroutes.
 • de naastgelegen LD-gasleiding mag niet worden bloot gegraven i.v.m. kans op opdrijven;

Hierop zijn wij tot een ontwerp gekomen van een persleidingsysteem, welke op hoofdlijnen bestaat uit:

 • 420 m1 gestuurde boringen van HDPE Ø 90-160mm, totaal 6 separate boringen;
 • 4 stuks pompputten van HDPE Ø 1.500mm leveren en plaatsen. Inclusief leveren en installeren bijbehorende pompen, besturingskasten;
 • 1 stuk moederkast, inclusief energievoorziening, leveren en plaatsen;
 • 1 p.m. afpersen persleiding;
 • 700 m2 herstraten voetpad van betonstraatstenen;
 • 420 m1 vullen buitenwerking gestelde leiding;
 • 37 m1 relinen bestaand hoofdriool, inclusief voor en na inspectie;
 • 1 stuks renovatie bestaande inspectieput;
 • 1 p.m. System Engineering projectadministratie;

1 p.m. bijkomende werken als: omleidingroutes, nulmeting, bouwhekken, gehele projectcommunicatie.

Zorg gedragen voor uitvoeringsontwerp, System Engineering projectadministratie en verificatie