Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Zoeterwoude
Duur : december 2021 t/m februari 2022

Project details

Rioleringen en verhardingen

In opdracht van de gemeente  Zoeterwoude, vervangen we aan de Weipoortseweg e.o, het vacuumriool door een drukriool. Drukriolering is een stelsel van kleine buizen met elektrische pompen om het afvalwater af te voeren naar een rioolwaterzuivering. Drukriolering is bijzonder geschikt om lange afstanden te overbruggen.

Om wegafsluitingen te voorkomen, wordt het riool door middel van een boring onder de weg door aangebracht.

13 are Maaien gras en doorfrezen bermen, profileren en inzaaien
1 EUR –     Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen t.b.v. klasse “Oranje – vluchtig”;
–       Opstellen uitvoeringsplan t.b.v. tijdelijk uitplaatsen vervuilde grond;
–       Toepassen wasplaats.
58 st Graven en aanvullen werkput t.p.v. te maken horizontaal gestuurde boringen en boogboringen
19 m Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf t.p.v. te maken horizontaal gestuurde boring t.p.v. drinkwatertransportleiding Oasen. Inclusief graven en aanvullen 2 tal werkputten
190 m3 Overtollig vrijkomende zanderige klei en overige grond afvoeren naar depot op circa 6 km. Verrichting van 4 stuks partijkeuring van “grond” in depot. Zanderige klei en overige afvoeren naar verwerkingslocatie, inclusief verwerkingskosten
214 m3 Zand leveren en verwerken in rioolsleuf te leggen riolering
33 st Bestaande rioolputten vacuümriool op particuliere percelen reinigen. Inclusief afvoeren en storten van vrijkomend slib en stortkosten
270 m Bestaande PVC-leiding Ø 90mm verwijderen op 30-tal particuliere percelen. Betreft bestaande te vervallen vacuümleiding. Inclusief afdoppen leidingen met te leveren PVC-steekkap Ø  90mm. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
28 m Bestaande stalen mantelbuis Ø 125mm verwijderen op 5-tal locaties. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
2 m Bestaande PVC-leiding Ø 125mm verwijderen tussen het te verwijderen vacuümstation en buiten bedrijf te stellen doorgaande tracé. Inclusief afdoppen leidingen met te leveren PVC-steekkap Ø  125mm. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
1 EUR Verwijderen geloosd afvalwater ten tijde van ombouw bestaande putten vacuüm- naar drukriool. Inclusief voorzieningen t.b.v. tijdelijk afsluiten riool
36 st Compleet verwijderen, afvoeren en storten van bestaande put vacuümriool, binnenwerk vacuümsysteem en bovengrondse sturingskast.
1.766 m PE buis Ø 63-75mm, klasse SDR 11-17, leveren en leggen op particuliere percelen. Inclusief leveren en leggen van waarschuwingslint persleiding
581 st Leveren en aanbrengen van diverse PE-hulpstukken
10 st Zinkerborden van kunststof 250 x250mm leveren en plaatsen t.p.v. kruisingen met watergangen en sloten
1 st Plaatsen van ter beschikking gestelde pompput van beton, inclusief het treffen van tijdelijke grondkerende voorzieningen en bemaling van de bouwput
31 st Binnenwerk in bestaande putten op particulier percelen leveren en aanbrengen. Inclusief maken nieuwe sparing drukriool door putwand en dichtzetten bestaande sparing vacuümriool in putwand.
Binnenwerk van RVS-materiaal bestaande uit: voetbocht; buisdeel Ø 63mm; balkeerklep DN60 2”; kniekoppeling 2”; overgangskoppeling; geleidebuis met bevestigingsmateriaal; haak; hijsketting; EPDM muurkraag.
1 st Foampig leveren en inbouwen in bestaande persleiding. Inclusief maken diverse elektrolasverbindingen
1 st Flensafsluiter GGG-50 leveren en trekvast monteren inclusief bijbehorende opbouwgarnituur
6 st PE-ontluchter Ø 63-75mm compleet leveren en monteren in leiding, bestaande uit: PE-T-stuk; PE-elektrolasmoffen; kogelkraan 2” van messing met draadplug
6 st Putrand met deksel leveren en aanbrengen, inclusief benodigde stelringen van prefab beton
525 m Gestuurde horizontale boring, boogboringen en open front boring leveren en aanbrengen,
324 st Leveren en aanbrengen van diverse PE-hulpstukken in hierboven genoemde boringen
176 m Kabelbuis van PE-buis Ø 125mm, Mantelbuis van flexibele buis Ø 50mm leveren en leggen op een 4-tal locaties bij CVK’s, APX-en en vacuümstation
4.155 m Energiegrondkabel en signaalgrondkabel leveren en leggen in open sleuf en met intrekmethode door- kabel- en mantelbuizen.
36 st Aanbrengen van ter beschikking gestelde prefab funderingsplaten t.b.v. door derden aan te brengen bovengrondse dochterkasten, CVK’s en APP/APX-en
1 EUR Beproeven gelegde persleidingen, visueel en ultrason onderzoek, inmeten en uitwerken van revisie
880 m Zagen van asfaltverharding, diep tot 30cm, t.p.v. sleuven in fietspad, rijbaan en particulier terrein
480 m2 Verwijderen teerhoudend en teervrij asfalt, teervrije fundering, afwerken zandbaan, aanbrengen wegendoek, aanbrengen menggranulaat, herstel sleufbekisting
80 eh Diverse verhardingsmaterialen leveren en aanbrengen, als volgt: 35 m opsluitband 10x20cm; 45 m2 betontegels. Inclusief profileren en verdichten onderbaan van zand
730 m2 Verwijderen van diverse verhardingsmaterialen, herstel sleufbekisting met vrijkomend verhardingsmaterieel incl. bijleveren tekortkomend materiaal
1 EUR Uitvoeren van Nul-onderzoek van particuliere percelen voorafgaand aan het werk en na gereedkomen werkzaamheden. Inclusief bespreken en verkrijgen goedkeuring op uitgevoerde werkzaamheden d.m.v. ondertekend Proces Verbaal van Oplevering
1 EUR Toepassen en onderhouden van: kunststof loopschotten; stalen rijplaten, bouwhekken, noodbruggen (4 stuks), overkluizing (6 st), tijdelijke Verkeersregelinstallatie, afzetting op enkelbaanswegen, benodigde omleidingsroutes. Inclusief uitwerken van benodigde werktekeningen
1 EUR Toepassen open en bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren van werkzaamheden. Inclusief registratie en rapportage debietmeterstanden
1 EUR Uitwerken Plannen van Aanpak kwaliteitsborging en risicobeheersing.