Project omschrijving

Project overzicht

Opdrachtgever : Gemeente Zoeterwoude
Duur : december 2021 t/m februari 2022

Project details

Rioleringen en verhardingen

In opdracht van de gemeente  Zoeterwoude, vervangen we aan de Weipoortseweg e.o, het vacuumriool door een drukriool. Drukriolering is een stelsel van kleine buizen met elektrische pompen om het afvalwater af te voeren naar een rioolwaterzuivering. Drukriolering is bijzonder geschikt om lange afstanden te overbruggen.

Om wegafsluitingen te voorkomen, wordt het riool door middel van een boring onder de weg door aangebracht.

13 are Maaien gras en doorfrezen bermen
1 EUR –     Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen t.b.v. klasse “Oranje – vluchtig”;
–       Opstellen uitvoeringsplan t.b.v. tijdelijk uitplaatsen vervuilde grond;
–       Toepassen wasplaats.
8 st Graven en aanvullen werkput t.p.v. te maken horizontaal gestuurde boringen
50 st Graven en aanvullen werkput t.p.v. te maken boogboringen
19 m Treffen voorzieningen tegen inkalven sleuf t.p.v. te maken horizontaal gestuurde boring t.p.v. drinkwatertransportleiding Oasen. Inclusief graven en aanvullen 2 tal werkputten
190 m3 Overtollig vrijkomende zanderige klei en overige grond afvoeren naar depot op circa 6 km. Verrichting van 4 stuks partijkeuring van “grond” in depot. Zanderige klei en overige afvoeren naar verwerkingslocatie, inclusief verwerkingskosten
214 m3 Zand leveren en verwerken in rioolsleuf te leggen riolering
1 EUR Treffen voorzieningen t.b.v. ondersteunen bestaande Kabels & Leidingen
33 st Bestaande rioolputten vacuümriool op particuliere percelen reinigen. Inclusief afvoeren en storten van vrijkomend slib en stortkosten
270 m Bestaande PVC-leiding Ø 90mm verwijderen op 30-tal particuliere percelen. Betreft bestaande te vervallen vacuümleiding. Inclusief afdoppen leidingen met te leveren PVC-steekkap Ø  90mm. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
28 m Bestaande stalen mantelbuis Ø 125mm verwijderen op 5-tal locaties. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
2 m Bestaande PVC-leiding Ø 125mm verwijderen tussen het te verwijderen vacuümstation en buiten bedrijf te stellen doorgaande tracé. Inclusief afdoppen leidingen met te leveren PVC-steekkap Ø  125mm. Inclusief afvoeren en storten vrijkomend materiaal en stortkosten
1 EUR Verwijderen geloosd afvalwater ten tijde van ombouw bestaande putten vacuüm- naar drukriool. Inclusief voorzieningen t.b.v. tijdelijk afsluiten riool
2 st Compleet verwijderen, afvoeren en storten van bestaande put vacuümriool op particulier perceel
33 st Compleet verwijderen van bestaand binnenwerk te vervallen vacuümsysteem in putten op particulier perceel. Betreft binnenwerk van regel- en leidingwerk. Binnenwerk beschikbaar geven aan opdrachtgever
1 st Compleet verwijderen bovengrondse sturingskast van te vervallen vacuümriool. Binnenwerk beschikbaar geven aan opdrachtgever
383 m PE buis Ø 63mm, klasse SDR 11-17, leveren en leggen op particuliere percelen. Inclusief leveren en leggen van waarschuwingslint persleiding
462 m PE buis Ø 63mm, klasse SDR 11-17, leveren en leggen langs rijbaan en fietspad. Inclusief leveren en leggen van waarschuwingslint persleiding
921 m PE buis Ø 75mm, klasse SDR 11, leveren en leggen langs rijbaan en fietspad. Inclusief leveren en leggen van waarschuwingslint persleiding
581 st Leveren en aanbrengen van diverse PE-hulpstukken in hierboven genoemde PE-leidingen: 400 st elektrolasmoffen Ø 63-75mm; 120 st PE getrokken bochten Ø 63-75mm; 35 st Y-stuk 45 graden Ø 63-75mm; 24 st PE-verloop Ø 75x63mm; 1 st PE-verloop Ø 125x75mm; 1 st PE-eindkap Ø 63mm
1 st Leveren en aanbrengen van diverse stalen hulpstukken: 1 st stalen blindflens Ø 75mm;
10 st Zinkerborden van kunststof 250 x250mm leveren en plaatsen t.p.v. kruisingen met watergangen en sloten
1 st Plaatsen van ter beschikking gestelde pompput van beton, inclusief het treffen van tijdelijke grondkerende voorzieningen en bemaling van de bouwput
31 st Binnenwerk in bestaande putten op particulier percelen leveren en aanbrengen. Inclusief maken nieuwe sparing drukriool door putwand en dichtzetten bestaande sparing vacuümriool in putwand.
Binnenwerk van RVS-materiaal bestaande uit: voetbocht; buisdeel Ø 63mm; balkeerklep DN60 2”; kniekoppeling 2”; overgangskoppeling; geleidebuis met bevestigingsmateriaal; haak; hijsketting; EPDM muurkraag.
1 st Foampig leveren en inbouwen in bestaande persleiding. Betreft lanceerinrichting bestaande uit: PE-Y-stuk; PE-getrokken bocht; PE-kraagstuk; PP flens met stalen kern; stalen blindflens met pakking en bevestigingsmiddelen. Inclusief maken diverse elektrolasverbindingen
1 st Flensafsluiter GGG-50 leveren en trekvast monteren in leiding d.m.v. flens met bouten en moeren. Inclusief leveren en aanbrengen van bijbehorende opbouwgarnituur
6 st PE-ontluchter Ø 63-75mm compleet leveren en monteren in leiding, bestaande uit: PE-T-stuk; PE-elektrolasmoffen; kogelkraan 2” van messing met draadplug
6 st Putrand met deksel leveren en aanbrengen, inclusief benodigde stelringen van prefab beton
270 m Gestuurde horizontale boring leveren en aanbrengen, als volgt: 33m PE-buis Ø 160mm; 237m PE-buis Ø 63mm en Ø 75mm. Inclusief afwerken van geboorde buizen en buiseinden vocht- en gasdicht afsluiten
452 m Boogboring leveren en aanbrengen, als volgt: 210m PE-buis Ø 125mm; 135m PE-buis Ø 63mm en Ø 75mm; 34m PE-buis Ø 63mm; 73m PE-buis Ø 75mm. Inclusief afwerken van geboorde buizen en buiseinden vocht- en gasdicht afsluiten
2,5 m Open front boring van staal Ø 127mm leveren en aanbrengen. Inclusief buiseinden vocht- en gasdicht afsluiten
324 st Leveren en aanbrengen van diverse PE-hulpstukken in hierboven genoemde boringen van PE-buis: 216 st elektrolasmoffen Ø 63-75mm; 108 st PE getrokken bochten Ø 63-75mm
16 m Kabelbuis van PE-buis Ø 125mm leveren en leggen op een 4-tal locaties bij CVK’s, APX-en en vacuümstation
160 m Mantelbuis van flexibele buis Ø 50mm leveren en leggen t.b.v. bekabeling van kast naar pompput
2.630 m Energiegrondkabel leveren en leggen in open sleuf en met intrekmethode door- kabel- en mantelbuizen. Type kabel VO-YMvKas 3x6mm² en 3x10mm²
1.505 m Signaal grondkabel leveren en leggen in open sleuf en met intrekmethode door- kabel- en mantelbuizen. Type kabel MB SGK 6x2x0,8mm²
36 st Aanbrengen van ter beschikking gestelde prefab funderingsplaten t.b.v. door derden aan te brengen bovengrondse dochterkasten, CVK’s en APP/APX-en
1 EUR Beproeven gelegde persleidingen
45 st Visueel en ultrasoon-onderzoek van gemaakte PE-lasverbindingen
1 EUR Inmeten en uitwerken van revisiegegevens van gemaakt werk in AutoCAD tekening
880 m Zagen van asfaltverharding, diep tot 30cm, t.p.v. sleuven in fietspad, rijbaan en particulier terrein
480 m2 Verwijderen teerhoudend en teervrij asfalt, dik circa 25cm, t.p.v. sleuven in fietspad, rijbaan en particulier terrein. Inclusief afvoeren naar een eindverwerking inrichting van 270 ton vrijkomend asfalt
480 m2 Verwijderen teervrije fundering, dik 40cm, t.p.v. sleuven in fietspad, rijbaan en particulier terrein. Inclusief afvoeren naar een eindverwerking inrichting van 390 ton vrijkomend steenmengsel
480 m2 Afwerken zandbaan ter plaatse van opgebroken asfalt. Wegendoek, Geolon PP60, leveren en leggen op onderbaan van zand
480 m2 Menggranulaat (500 ton), dik 50-55cm, leveren en aanbrengen t.p.v. opgebroken fundatie onder asfalt. Inclusief profileren en verdichten
480 m2 Herstel sleufbedekking d.m.v. te leveren betonstraatstenen keiformaat kleur grijs. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand. Inclusief leveren en aanbrengen van straatlaag van zand dik 5cm
80 eh Diverse verhardingsmaterialen leveren en aanbrengen, als volgt: 35 m opsluitband 10x20cm; 45 m2 betontegels. Inclusief profileren en verdichten onderbaan van zand
730 m2 Verwijderen van diverse verhardingsmaterialen t.p.v. te kruizen inritten en particulier terrein. Inclusief afvoeren naar een eindverwerking inrichting van vrijkomend inboet materiaal
730 m2 Herstel sleufbedekking met vrijkomend verhardingsmateriaal. Inclusief bijleveren tekortkomend materiaal t.g.v. inboet. Inclusief aftrillen en afstrooien met te leveren brekerzand
1 st Boomstob verwijderen, afvoeren en storten. Inclusief stortkosten
13 are Profileren en inzaaien bermen met te leveren graszaad
1 EUR Uitvoeren van Nul-onderzoek van particuliere percelen voorafgaand aan het werk en na gereedkomen werkzaamheden. Inclusief bespreken en verkrijgen goedkeuring op uitgevoerde werkzaamheden d.m.v. ondertekend Proces Verbaal van Oplevering
1 EUR Inmeten en uitzetten van volledige werk
1 EUR Toepassen en onderhouden van: kunststof loopschotten; stalen rijplaten, bouwhekken, noodbruggen (4 stuks), overkluizing (6 st), tijdelijke Verkeersregelinstallatie, afzetting op enkelbaanswegen, benodigde omleidingsroutes. Inclusief uitwerken van benodigde werktekeningen
1 EUR Toepassen open en bronbemaling t.b.v. in den droge uitvoeren van werkzaamheden. Inclusief registratie en rapportage debietmeterstanden
35 m Graven proefsleuven t.b.v. bestaande Kabels & Leidingen
1 EUR Uitwerken Plannen van Aanpak t.b.v.:
–       Beknopte werkomschrijving, inclusief opgave in zetten (hulp)materieel en te volgen werkwijze. Benoeming van de specifieke risico’s die daarmee samenhangen en blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigde grond.
–       Opstellen werkplan Kabels & Leidingen, kwaliteitsplan;
–       Beschrijving hoe wordt geborgd dat projectmedewerkers niet in aanraking komen met de verontreinigde grond;
–       Een berekening m.b.t. de schatting van de omvang en aard van de tijdelijke uit te nemen hoeveelheid verontreinigde (water)bodem;
–       Idem t.b.v. afvoer van overtollig vrijkomende verontreinigde grond;
–       Maken boorplan en berekeningen t.b.v. horizontaal gestuurde – en boogboringen;
–       Het beproeven van de drukriolering;
–       Het keuren van de gemaakte PE lasverbindingen. Lasverbindingen zijn door eigen gekwalificeerde lassers gemaakt;
–       Het in bedrijf stellen van de drukriolering;
–       Alvorens de bestaande vacuümleiding wordt afgekoppeld van een (vacuüm)rioolput en de nieuwe drukrioolleiding wordt aangesloten op de (druk)rioolput, dient het betreffende drukrioolcluster te functioneren;
–       Afstemming van de werkzaamheden met van de door derden te monteren en aan te sluiten pompen, besturingskasten en Elektra aansluitingen van de besturingskasten;
–       Verkeersplan, inclusief benodigde aanvragen en goedkeuringen hiervoor bij  Gemeente, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat;
–       Start en einde werkmeldingen bij wegbeheerder gemeente, Oasen en Hoogheemraadschap van Rijnland;
–       Communicatie en coördinatie met bewoners en netbeheerders Kabels & Leidingen;
–       Verzorgen klachtenregistratie zoals gemeld door bewoners;